ПРАВИТЕЛЬСТВОЛУ КОМИССИЯНЫ ЖЫЙЫЛЫУУ БОЛГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков регионланы айнытыу правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъында бардырылгъанды. Жыйылыуда доклад бла РФ-ни къурулуш, жашау журтла эм коммунал-мюлк министри Ирек Файзуллин  сёлешгенди.

Анда миллет эм федерал проектле жашауда къалай бардырылгъанларына, регионлада къурулуш эм жол мюлк бёлюмню айнытыу жаны бла кёрюмдюлеге къарагъандыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Андан сора да россейли регионлада къурулуш проектлени бардырыу, тынгылы ремонт этиу, инфраструктураны жангыртыугъа эм аланы ырысхы жаны бла жалчытыугъа деп жарашдырылгъан къагъытлагъа тынгылы эс бурулгъанды.

Эсигизге салайыкъ, Бахсанда узунлугъу 77 километрден аслам болгъан таза суу быргъыла баргъан объект ишленирикди, анга федерал бюджетден 2 миллиард сом бёлюнюрюкдю.   

«Билим бериу» миллет проектни «Билим бериуню айнытыу» къырал программасына эм «Шёндюгюлю мектеп» федерал проектге кёре, республикада 10 школну къурулушу бара турады. Ала Нальчикде 1500 эм   Бахсанда 1224  окъуу жерлери болгъан школладыла. Прохладный шахарда эки мектеп ишленеди, биринде 560, экинчисинде 785 сабий окъурча онгла къураллыкъдыла. Дагъыда Псынабода 150, Красносельскийде 500 эм Сармаково элде 275 жери болгъан мектепле ишленедиле. Майский шахарда 330, Куба элде 165 эм Нарткъалада 500 сабий бир ызгъа сыйынырча школланы къурулушлары барады. 

Быйылгъы жылда сентябрьде Бахсанны алтынчы эм онунчу номерли битеулю билим бериу учрежденияларыны мурдорларында эм Ташлы-Талада  жангы сабий садла ачыллыкъдыла. Жылны ахырына дери Вольный аулда бла Жангы Малкъарда жангы сабий садла хайырланыргъа берилликдиле.

Къурулуш ишле эм учрежденияланы керекли затла  жалчытыу «Иш къураугъа себеплик этиу» федерал проектни чеклеринде этиледиле.  Андан сора да муниципалитетле шёндю 29 эл мектепге тынгылы ремонт этерге къагъытланы жарашдыра турадыла. «Демография»  миллет проектни «Спорт-жашауну мардасыды» федерал проектини чеклеринде шёндюгюлю пятиборьеден дерсле бардырырча биринчи спорт комплексни  къурулушу эм  Нальчике жалгъан майданы болгъан спортну къыш тюрлюлери бла жарау этерча Буз къала ишлене турады.  Дагъыда  Тёбен-Чегемде футбол ойнарча гитче майданны къурулушу барады. 

Жыйылыуну итогларына кёре КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республика жоллада къурулуш ишленлени бардырыу  бла иги кёрюмдюлери болгъан регионланы санына киргенин белгилегенди. «Къоркъуусузлу качестволу жолла» миллет проектлени чеклеринде Къабарты-Малкъарда 70 объект ишленирикди, аладан экиси  2023 жылда жайырланыргъа берилликди.

Къабыл этилген планнга кёре, автомобиль жолла норматив халгъа келтирилликдиле, регион эм жер-жерли магъанасы болгъан жолланы жанларында темир чалдишле орнатыллыкъдыла, светофорла   болгъан жерле тап халгъа келтирилликдиле, беш кёпюрге тынгылы ремонт этилликди эм жолланы жанларында жангы чыракъла жанарыкъдыла.

Къурулуш ишле бардырыллыкъ  объектлеге къагъытла тынгылы жарашдырылып бошалгъандыла,. Битеу да быйылгъы жылда миллет проектге эм федерал жол программагъа  кёре, 170 километр регион эм жер-жерли жоллагъа тынгылы ремонт этилликди.  

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.