КЪЭРАЛЫМ И ЧЕМПИОНАТЫМ ИРАГЪЭБЛАГЪЭ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ стIолыщхьэ теннисымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы и гуп, щхьэзакъуэ саугъэтхэм щIэбэнащ Ставрополь крайм, Дагъыстэным, Шэшэным, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ спортсмени 100-м щIигъу.
Хубжьу удэзыхьэхыу икIи жыджэру екIуэкIа зэпэщIэтыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухъу, цIыхубз командэ къыхэхахэм зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр щаубыдащ. ЦIыхухъухэм я гупым хэтащ Сибэч Къантемыр, Ацкъан Артур, Чимбарцев Владислав, КIэгъэду Ислъам, Темыржан Заур сымэ. ЦIыхубзхэм я командэ къыхэхам хэту пашэныгъэр яубыдащ Хьэдзэдж Бэллэ, Iэпщэ Жаннэ, Гацаевэ     Галинэ, Кушаева Фаридэ, Котовэ Анастасие сымэ. Ахэр хэтынущ Урысей Федерацэм и щхьэзакъуэ-командэ чемпионату гъатхэпэм и кIэм Оренбург щекIуэкIынум.
 ТIурытIурэ зэгъусэу зэхьэзэхуахэм я деж Чимбарцев Владиславрэ КIэгъэду Ислъамрэ етIуанэ щыхъуащ. Ацкъан Артуррэ Сибэч Къантемыррэ ещанэщ.
ЦIыхубзхэм я тIурытI зэпеуэм и дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Котовэ Анастасиерэ Сундиевэ Елизаветэрэ. Адиханян Амалие – Ныр Фатимэ, Хьэдзэдж Бэллэ – Iэпщэ Жаннэ сымэ ещанэ хъуащ.
  Гуп зэхэтхэм (микст) хэгъэрейхэр щэнейрэ къыщыхэжаныкIащ. Дыжьыныр КIэгъэду Ислъамрэ Адиханян Амалиерэ ялъысащ, домбеякъыр зэдаугуэшащ Ацкъан Артуррэ Куашаевэ Фаридэрэ, Сибэч Къантемыррэ Iэпщэ Жаннэрэ я гупхэм.
 СтIолыщхьэ теннистымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и чемпионатым и щхьэзакъуэ зэхьэзэхуэм и ещанэ увыпIэхэр щаубыдащ Сундиевэ Елизаветэ, Гацаевэ Галинэ, Чимбарцев Владислав, Ацкъан Артур сымэ.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 09:45

Тхыдэр зыщагъэгъупщэркъым

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэ­рырикъум теухуауэ.

25.05.2022 - 09:45

ХьэцIыкIу Башир и зэфIэкI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

25.05.2022 - 09:45

Кинокавказ - 2022 гъэ

Иджыблагъэ Налшык ще­кIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр.

24.05.2022 - 09:35

БлэкIа жыжьэм и джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.

24.05.2022 - 09:31

АДЫГЭ ЛИТЕРАТУРЭМ И КЛАССИК

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тхакIуэшхуэм утетхыхьыну.