Статьи на балкарском языке

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла. Ол сыйлы атха бу жол 124 студент тийишли болгъанды. 

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгендиле. Анга аталып къууанчлы ингир болгъанды.

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилликди.

Донбассха кезиулю болушлукъ ашырылгъанды

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, #Биз биргебиз жандауурлукъ акцияны чеклеринде, волонтёрла бла бирге Донбассха тоннадан аслам гуманитар болушлукъ ашыргъанды. 

Бюджетни къоранчларындан эсе файдасы кёпдю

КъМР-ни Парламентинде болгъан жамауат тынгылаулада 2021 жылда республиканы бюджети къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. Жыйылыуну спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анга депутатла, министрле, жер-жерли самоуправление органланы, сейирлери болгъан башха ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда, Афганистанда, Сирияда эм башха жерледе къазауатлада жан берген аскерчилерибизни эсгериудю, алагъа хурмет этиудю.

ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду. Окъуу юйню бу башламчылыгъына РФ-ни Культура министерствосу да себеплик этгенди.

БИЗНИ ОМАР

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке