ПРОХЛАДНЫЙДЕ 785 САБИЙ ОКЪУРЧА МЕКТЕПНИ КЪУРУЛУШУ БАРДЫРЫЛАДЫ

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Прохладныйде 785 сабий окъурча школну къурулушу къыстау бардырылады. Жангы мектеп Жаш натуралистлени станциялары орналгъан жерде ишленеди. Хазырланыу ишле бошалгъандыла, шёндю зыгъыр  къуюп, мектеп ишленирик жерни хазырлай турадыла.  

Къурулуш ишлени бардыргъан подряд биригиу къадалып кюрешеди, бир-бир жерледе ала белгиленнген болжалдан эсе алгъа барадыла.

Къабыл этилген проектге кёре, жангы билим берген учрежденияда беш блок боллукъду, спорт майдан эм жалгъан кырдыгы болгъан топ ойнарча  майдан да ишленирикди.

«Мектеп хайырланыргъа берилсе, ол тийреледе школгъа баргъан автомобиль жолну эски инженер коммуникацияларын да  алышындырып, тынгылы ремонт этилликди. Шёндю жолну ремонтуну проекти къалай этиллигине къарала турады» - деп билдиргенди Прохладный шахар администрацияны таматасыны биринчи орунбасары Дмитрий Кочергин.​​

Жарашдырылгъан тизмеге кёре, мектепни къурулушун 2022 жылда биринчи декабрьде берирге керекдиле. Прохладный шахар округда шёндю 10 мектеп барды, аланы бир-бирлери сабийлени эки кезиуге окъутадыла. Шахарны ортасында сюеллик жангы мектеп, башында сагъынылгъан школлагъа жюрюген сабийлени бир   къауумун кесине «аллыкъды», дейдиле жер-жерли администрацияда.

Эсигизге салайыкъ, озгъан жыл «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде эки мектепни къурулушу башланнганды. Нарткъалада бла Куба элде битеу да бир миннге жууукъ сабий окъурча школла ишленирикдиле.   ​ ​ ​  ​ ​ ​ ​
Дагъыда Къабарты-Малкъарда быйылгъы жылда 4539 жери болгъан жети мектепни къурулушу башланырыкъды.

Ала Нальчикде 1500, Бахсанда 1224,  Прохладныйде 560,   Псынабода 150,  Красносельскоеде 500,  Сармаковода 275 эм Майский шахарда 330-шер  сабий окъурча жерлери болгъан мектепле боллукъдула.

Жангы мектеплени къурулушлары «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде «Билим бериуню айнытыу» къырал программаны федерал проектин жашауда бардырыу бла байламлы бардырыллыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 12:00

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла.

25.05.2022 - 09:45

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгенд

25.05.2022 - 09:45

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

25.05.2022 - 09:45

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

24.05.2022 - 10:00

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилл