ЮЙЛЕГЕ ГАЗ ЫЗЛАНЫ ТАРТЫУ БЛА - АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Къабарты-Малкъар Республика юйлеге газ ызланы тартып бошау бла битеуроссейли рейтингде беш алчы регионну санына киргенди.  Аны юсюнден КъМР-ни Правительствосуну жыйылуунда Россей Федерацияны Президенти субъектлеге газ тартыу жумушланы бардырыу бла байламлы берген буюруланы толтуру федерал штабны оноучусу, РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новакны башчылыгъында бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Тохташдырылгъан мардалагъа кёре,   алчыланы белгилер ючюн он бир затха къаралады, ол санда регионда газ ызланы тартыу программада къабыл этилген планнга, юйлени чеклерине дери газ ызланы келтириу бла байламлы къаллай бир келишим толтурулгъанына, газ быргъыланы тартханда къаллай багъала болгъанларына эм башха затланы да эсге аладыла.

Алчы регионланы белгилегенде, табигъат газ баргъан быргъылагъа къаллай бир  юй къошулгъанына артыкъ уллу эс бургъандыла. Сагъынылгъан программа республикада 2021 жылда сентябрьде ишлеп тебирегенди. Бюгюнлюкге газ ыз 1122 юйге къошулургъа керекди, юй иеледен 763 заявка аллыннганды,  576 келишим этилгенди, аланы жартысындан кёбюсю толтурулгъанды. Башхача айтханда, президент  программагъа кёре газ ызла 355 юйге тартылгъандыла. Саулай да битеу республикада  табийгъат газ баргъан быргъыланы юйлеге дери тартыу программаны жылны аягъына башаргъа айтадыла, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

  Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 12:00

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла.

25.05.2022 - 09:45

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгенд

25.05.2022 - 09:45

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

25.05.2022 - 09:45

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

24.05.2022 - 10:00

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилл