ЭЛОНЭ И «ЛЪЭПКЪ ЖЫГЫР»

ЗэпэIэщIэ Iэмалым тету къапщытэжащ зэфIэкI зиIэ сабийхэм папщIэ Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэща «Уникум» IX-нэ урысейпсо фестивалым кърикIуахэр. Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы пашэ щыхъуащ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм и еджакIуэ Пщыкъуэ Элонэ. 

Фестивалыр къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр декоративно-прикладной гъуазджэмрэ сурэт щIынымкIэрэ зэфIэкI зиIэ сабийхэр къэгъэнэIуэнырщ, абыхэм заужьынымкIэ ядэIэпыкъунырщ.
Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и гъэсэн Пщыкъуэ Элонэ «Лъэпкъ жыг» зыфIища и лэжьыгъэр зэхьэзэхуэм и «Декоративно-прикладной гъуазджэ» лIэужьыгъуэм ягъэхьахэм я нэхъыфIу къалъытащ.
- Зэпеуэм къыщыхахащ къэралым и IэпэIэсэ ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэ 70. Ахэм щыщу къэпщытакIуэхэм нэхъыфIу къагъэлъэгъуа 15-м хагъэхьащ Элонэ и Iэдакъэ къыщIэкIари, - жеIэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и унафэщI, хъыджэбз цIыкIур зэхьэзэхуэм хуэзыгъэхьэзыра КIуж Ритэ. 
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 09:45

Тхыдэр зыщагъэгъупщэркъым

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэ­рырикъум теухуауэ.

25.05.2022 - 09:45

ХьэцIыкIу Башир и зэфIэкI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

25.05.2022 - 09:45

Кинокавказ - 2022 гъэ

Иджыблагъэ Налшык ще­кIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр.

24.05.2022 - 09:35

БлэкIа жыжьэм и джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.

24.05.2022 - 09:31

АДЫГЭ ЛИТЕРАТУРЭМ И КЛАССИК

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тхакIуэшхуэм утетхыхьыну.