АБХЪАЗЫМ ЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Чанбэ Самсон и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым и утыкум япэу щагъэлъэгъуащ жылагъуэ лэжьакIуэ, драматург, усакIуэ, журналист, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Сариа» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.

 
Лэжьыгъэм и режиссёрыр Аргун Мадинэщ, сценографыр Цвижбэ Нодарщ. Сариа и ролыр игъэзэщIащ Герасимов Сергей и цIэр зезыхьэ ВГИК-м и режиссёр факультетыр къэзыуха Начкебия Амрэ.
Спектаклым щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр - цIыхубзым и бэшэчагъэр, лъэпощхьэпохэр къызэрызэринэкIыну къару къызэригъуэтыр, и лъагъуныгъэр зэрихъумэжыфыр къэгъэнэIуэнырщ. 
КъыжыIапхъэщ, пьесэр зытха Къаныкъуэм усэ тхылъ зыбжанэ къызэрыдигъэкIар, пьесэ зыбжанэ зэритхар. Ар и унафэщIщ иджыблагъэ Налшык къыщызэIуаха «Сыринэ» адыгэ щIалэгъуалэ театрми. 
 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 09:45

Тхыдэр зыщагъэгъупщэркъым

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэ­рырикъум теухуауэ.

25.05.2022 - 09:45

ХьэцIыкIу Башир и зэфIэкI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

25.05.2022 - 09:45

Кинокавказ - 2022 гъэ

Иджыблагъэ Налшык ще­кIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр.

24.05.2022 - 09:35

БлэкIа жыжьэм и джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.

24.05.2022 - 09:31

АДЫГЭ ЛИТЕРАТУРЭМ И КЛАССИК

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тхакIуэшхуэм утетхыхьыну.