СЭРМАКЪДЭСЫР СТАВРОПОЛЬ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Ставрополь къалэм щекIуэкIащ лыжэкIэ къызэдэжэнымкIэ зэпеуэ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым къызэригъэпэща зэхыхьэм хухэхауэ щытащ Студентхэм я дунейпсо махуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ зэрырикъумрэ.
Къыэзэдэжэм хэтащ хамэ къэрал зыбжанэм щыщ щIалэгъуалэри. Зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм щыщ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым щеджэ Шыд Арсен. ЩIалэщIэр сытым дежи жыджэру хэтщ еджапIэ нэхъыщхьэм къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэм, спорт зэпеуэхэм.
Зи гугъу тщIы университетым щоджэ Къэрэшей-Шэрджэсым къикIауэ студенти II00-м щIигъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 700-м щIигъу.
Студентхэм я махуэмрэ Кавказ Ищхъэрэм и республикитIымрэ хуахаха спорт махуэшхуэр удэзыхьэу, жыджэру екIуэкIащ. КъызэгъэпэщакIуэхэм къыхалъхьащ мыпхуэдэ зэпеуэхэр илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 09:45

Тхыдэр зыщагъэгъупщэркъым

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэ­рырикъум теухуауэ.

25.05.2022 - 09:45

ХьэцIыкIу Башир и зэфIэкI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

25.05.2022 - 09:45

Кинокавказ - 2022 гъэ

Иджыблагъэ Налшык ще­кIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр.

24.05.2022 - 09:35

БлэкIа жыжьэм и джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.

24.05.2022 - 09:31

АДЫГЭ ЛИТЕРАТУРЭМ И КЛАССИК

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тхакIуэшхуэм утетхыхьыну.