Кеф водительни «жигитлиги» игиликге келтирмез

Къырал автоинспекторла «Кеф водитель» профилактика акцияны жолгъа ичип чыкъгъанланы ачыкълар, ала этген бузукълукъланы тохтатыр мурат бла къурайдыла. Былтыр а аллай 36 республикалы рейд бардырылгъанды. Аланы кезиуюнде кеф 335 водитель тутулгъанды. 538 инсан а машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги болмай руль артына олтургъанлары ачыкъланнгандыла.  

Ичип жолгъа чыкъгъаны ючюн бир кере  жууапха тартылып, бу бузукълукъну къайтаргъанла да бардыла. Былтыр аллай 63 кезиу болгъанды, алагъа РФ-ни УК-сыны 246.1-чи статьясына кёре терслеу материалла ачылгъандыла. Аны юсюнден бизге КъМР-де МВД-ны Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла къырал инспекцияны Управлениясыны пресс-службасындан билдиргендиле. 
 Быйыл кеф водительлени бузукълукъларын тохтатыугъа бурулгъан биринчи рейд инспекторланы хазырлыкъларын тинтиуден башланнганды. УГИБДД-ны Жол-патруль службасыны 1-чи ротасыны командири Залим Нагоев полициячылагъа борчларыны, къоркъуусузлукъну жорукъларыны юслеринден айтханды, ызы бла къуллукъ этиуде битеу керекли затланы тинтгенди. 
УГИБДД-ны Жол-патруль службасыны энчи батальонуну командирини къуллугъун толтургъан Пётр Андреевни айтханына кёре, кеф водительлени къатышыулары бла аварияланы тохтатыу инспекторланы баш магъаналы борчларындан бириди. 
 Ол кече Нальчикде жолда биринчи кеф водительни Анзор Апшацевни бла Эндрейланы Залимни экипажы тутханды. Ала Ленин атлы проспектде машинаны водители кесин ишекли жюрютгенин эслегендиле. Инспекторланы кёргенлей а, жаш адам, аладан башха орамгъа бурулуп, бугъунур умут этгенди.  Алай сынаулу инспекторла аны хыйлалыгъын ангылагъандыла. Машинаны тохтатып, ала лескенчи жаш адамгъа протоколну жазгъандыла. Алай водитель медицина тинтиуледен ётерге унамагъанды. 
«Лада Грантаны» водители да иги солуп, аракъы ичип, жолгъа чыкъгъанды. Алай ол да, инспекторланы айтханларын этмей, медицина тинтиуледен ётерге унамагъанды. 
Кезиулю бузукъчуну уа машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъаны ачыкъланнганды. Жолгъа нек чыкъгъанса деген соруугъа уа ол жууап бералмагъанды. Энди уа ол «жигитлиги» ючюн жууапха тартыллыкъды.
 Бир кечени ичинде инспекторла 31 бузукълукъну тохтатхандыла, ол санда 9 кеф водитель тутулгъанды, ала медицина тинтиуледен ётерге унамагъандыла. Аладан сора да, 20 инсанны машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъаны ачыкъланнганды. 
 Сёзсюз, кеф водительле авария этерге боллукъ эдиле. Ким биледи, ол кече инспекторла аланы тутуп, бирлени жашауларын, саулукъларын къутхаргъандыла. Аракъы ичген батыр болуп, кесин кимден да жигитге санайды. Алай эсирген сакълыкъны унутады, башхаланы жашауларына, саулукъларына къоркъуу салады. 
Жолда жюрюуге къатышханла- жаяу адамла, водительле да – жорукъланы сакъласала, бир бирлерине хурмет этселе, жаланда ол кезиуде азайтыргъа боллукъду жоллада аварияланы бла алада ачыгъанланы. Ичмей болмай эсе уа, ол кюн машинаны къоюп, такси, маршрутка бла хайырлансала, хатасы жокъду.

Токъланы Фатима 
хазырларгъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 12:00

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла.

25.05.2022 - 09:45

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгенд

25.05.2022 - 09:45

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

25.05.2022 - 09:45

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

24.05.2022 - 10:00

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилл