Полицияны эм бийикде орналгъан бёлюмюнде къонакъда

«Студент десант» акциягъа жаш адамланы сейири уллуду. Бу жол а  аланы къаууму  Россейде ич ишлени  органларыны эм бийикде орналгъан бёлюмюнде – Элбрус районда – болгъандыла. Тырныауузну 1-чи номерли лицейини 6-7-чи классларыны окъуучулары бла бирге право низамны сакълаучулагъа къонакъгъа  бёлюмде Жамауат советни келечиси Газаланы Зухура да баргъанды. 

Школчула полицияны участка уполномоченныйлерини, дознавательлени, уголовный розыскны ишлерини энчиликлери бла шагъырей болгъандыла.  Эксперт-криминалист Астемир Хашев а криминалистле аманлыкъ болгъан жерде тинтиулени къалай бардыргъанларын кёргюзтгенди. Ич службаны лейтенанты Къартлыкъланы Марат полициячыла къаллай сауутла жюрютгенлерини, ала бла хайырланнганда къоркъуусузлукъну юслеринден сейир шартланы билдиргенди. 
Жаш адамлагъа праволу билим да берилгенди. Бёлюмню юрисконсульту Ахматланы Жаннет аланы  эркинликлерини бла праволарыны эмда борчларыны юслеринден айтханды, бузукълукъ этген жаш адам, ол акъылбалыкъ болмагъан эсе да, жууапха тартылгъанын да эсгертгенди. 
Жашланы бла къызланы полициячыланы ишлерине сейирлери уллу болгъаны кёрюнюп тура эди. Ала таматалагъа соруула бергендиле, ишлеринде тюбеген чырмауланы, ахшы шартланы юслеринден билирге сюйгендиле. Ахырында жаш адамла полициячылагъа сейир экскурсия ючюн ыразылыкъларын айтхандыла.
Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды. 

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 12:00

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла.

25.05.2022 - 09:45

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгенд

25.05.2022 - 09:45

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

25.05.2022 - 09:45

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

24.05.2022 - 10:00

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилл