Агъачха жан салгъан Жагъафар

Къашхатаудан Гуппойланы  Келлетни жашы Жагъафар агъачха жан салгъан, къолдан уста адамды. Тереклени кёп тюрлюлеринден: чертлеуюкден, эменден, чинардан да  юйде  жюрютюлген адырланы, башха керекли затланы, табийгъатны, жаныуарланы да суратларын  ишлейди. Алагъа къарасанг,  ала бек уллу хазна болгъанын кёресе.
Жагъафар хар ишин да уллу кёл салып тамамлагъан адамды. Бусагъатда аны чыгъармачылыкъ хазнасында 121 зат барды. Ала бири бирине ушамайдыла. 
Жыл сайын Жагъафар Чирик кёлню жагъасында  бардырылгъан "Алтын къол" фестивальгъа да къатышады. Анда аны ишлерине къарагъанла уллу багъа бичедиле. Аланы сатып алыргъа сюйгенлени саны да иги кесек болады.
   «Агъачдан абериле ишлерге мени аппам  Сарбашланы Исмайыл юйретгенди. Мен анга жюрек ыразылыгъымы билдиреме",- дегенди ол.
Далхатланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 12:00

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла.

25.05.2022 - 09:45

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгенд

25.05.2022 - 09:45

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

25.05.2022 - 09:45

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

24.05.2022 - 10:00

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилл