Табийгъатны сакълаууру

Жеттеланы Хусейинни жашы Аскер  2011 жылда Бедикде  орта школну бошагъан эди. Андан сора ана къарындашы Ёзденланы Тахир бла тау жайлыкълада къойла кютюп тургъанды. Ол себепден малны бек сюеди. Ол ишде кёп жыл урунур акъылы да бар эди.
Болсада жашау кесича оноу этгенди. Жашха ол ишин къоюп башхасына кёчерге тюшгенди. Бюгюнлюкде ол «Приэльбрусье» миллет  паркда  урунады.  Къуругъан неда къар, жел аудургъан тереклени кесип кетереди, кийик жаныуарлагъа туз  салады. Андан сора да,  кёп жумуш  тындырады.
Таматала Аскерни ишлегенин жаратадыла, хар заманда атын юлгюге айтадыла. 
Мындан арысында да кёп жылланы бет жарыкълы урунсун.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 12:00

Кадетлени санына къошулгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни «Право низамны сакълау иш» деген бёлюмюнде окъугъан 1-чи курсну студентлерин кадетлеге къууанчлы халда алгъандыла.

25.05.2022 - 09:45

Къызыу къарсла – къараучуланы ыразылыкъларыны белгиси

Нальчикде сабий искусстволаны биринчи номерли музыкалы школуну Хасанияда филиалына жюрюп юйреннген къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа бу кюнледе школну бошагъанларына шагъатлыкъ этген белгиле берилгенд

25.05.2022 - 09:45

«Гитчеле бла ишлеу манга хычыуунду, зауукълукъ береди»

Байзуллаланы Зарема Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны Мокъаланы Магомет атлы арасыны эм иги устазларындан бириди. Ол «Медицина бла биз» деген биригиуню башчысыды.

25.05.2022 - 09:45

Къаты кюрешде алыннган саугъала

Татарстанны Альметьевск шахарында грек-рим тутушуудан «Татнефть» обществону саугъаларына битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анга Россейни 51 субъектинден 290-нга жууукъ гёжеф къатышханды. 

24.05.2022 - 10:00

Жолла кенг эм сыйдам боллукъдула

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, быйыл  регион эм муниципал магъаналы он жолгъа тынгылы ремонт этилл