ФЕСТИВАЛЫМ ПАШЭ ЩОХЪУ

Бахъсэн район администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр щытекIуащ Адыгэ республикэм щекIуэкIа «Возвращение к истокам – путь к возрождению» фестиваль-зэпеуэм. Ар къызэрагъэпэщат Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ     ЦIыхубэ щэнхабзэмкIэ центрымрэ, Адыгейм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.
   ЗэпэIэщIэу ирагъэкIуэкIа зэпеуэм ирагъэхьащ «КъуейплъыжькIэрыщIэ» дауэдапщэм теухуа видеонэтыныр. Унагъуэм щIалэ къыщихъуэкIэ къызэрагъэпэщ а   зэхыхьэр спорт джэгу-зэпеуэхэмкIэ,   гуфIэгъуэ Iэнэ берычэтхэмкIэ, саугъэтхэмкIэ гъэнщIащ.
Лъэпкъым къыдекIуэкI а хабзэм и дахагъэмрэ и мыхьэнэмрэ гу лърагъэтэн папщIэ, IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм    кхъуейплъыжькIэрыщIэр  зэрырагъэкIуэкIыр зыубгъуауэ къагъэлъэгъуащ. Абы щIалэхэр я къарумкIэ, пщащэхэр адыгэ шхыныгъуэхэр гъэхьэзырыным щаIэ зэфIэкIхэмкIэ щызэпеуащ.
   Адыгэ хабзэм и дахагъэр апхуэдэу екIуу, удихьэхыу къыщыгъэлъэгъуа видеонэтыным и фIагъыр, къэпщытакIуэхэм я мызакъуэу, Интернетым абы щыкIэлъыплъахэми къалъытащ, абы папщIэ   саугъэт щхьэхуэри къалъысащ. Зэхьэзэхуэм зэрыхэта   лэжьыгъэм еплъыну гупыж зыщIхэм ар къыщагъуэтынущ Адыгэ Республикэм и ЦIыхубэ щэнхабзэ центрым и сайтым.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.05.2022 - 09:45

Тхыдэр зыщагъэгъупщэркъым

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм накъыгъэм и 19-м зэхыхьэ щекIуэкIащ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэ­рырикъум теухуауэ.

25.05.2022 - 09:45

ХьэцIыкIу Башир и зэфIэкI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

25.05.2022 - 09:45

Кинокавказ - 2022 гъэ

Иджыблагъэ Налшык ще­кIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр.

24.05.2022 - 09:35

БлэкIа жыжьэм и джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.

24.05.2022 - 09:31

АДЫГЭ ЛИТЕРАТУРЭМ И КЛАССИК

Гугъущ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта тхакIуэшхуэм утетхыхьыну.