ПРОХЛАДНЫЙДЕ 785 САБИЙ ОКЪУРЧА МЕКТЕПНИ КЪУРУЛУШУ БАРДЫРЫЛАДЫ

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Прохладныйде 785 сабий окъурча школну къурулушу къыстау бардырылады. Жангы мектеп Жаш натуралистлени станциялары орналгъан жерде ишленеди. Хазырланыу ишле бошалгъандыла, шёндю зыгъыр  къуюп, мектеп ишленирик жерни хазырлай турадыла.  

Къурулуш ишлени бардыргъан подряд биригиу къадалып кюрешеди, бир-бир жерледе ала белгиленнген болжалдан эсе алгъа барадыла.

Къабыл этилген проектге кёре, жангы билим берген учрежденияда беш блок боллукъду, спорт майдан эм жалгъан кырдыгы болгъан топ ойнарча  майдан да ишленирикди.

«Мектеп хайырланыргъа берилсе, ол тийреледе школгъа баргъан автомобиль жолну эски инженер коммуникацияларын да  алышындырып, тынгылы ремонт этилликди. Шёндю жолну ремонтуну проекти къалай этиллигине къарала турады» - деп билдиргенди Прохладный шахар администрацияны таматасыны биринчи орунбасары Дмитрий Кочергин.​​

Жарашдырылгъан тизмеге кёре, мектепни къурулушун 2022 жылда биринчи декабрьде берирге керекдиле. Прохладный шахар округда шёндю 10 мектеп барды, аланы бир-бирлери сабийлени эки кезиуге окъутадыла. Шахарны ортасында сюеллик жангы мектеп, башында сагъынылгъан школлагъа жюрюген сабийлени бир   къауумун кесине «аллыкъды», дейдиле жер-жерли администрацияда.

Эсигизге салайыкъ, озгъан жыл «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде эки мектепни къурулушу башланнганды. Нарткъалада бла Куба элде битеу да бир миннге жууукъ сабий окъурча школла ишленирикдиле.   ​ ​ ​  ​ ​ ​ ​
Дагъыда Къабарты-Малкъарда быйылгъы жылда 4539 жери болгъан жети мектепни къурулушу башланырыкъды.

Ала Нальчикде 1500, Бахсанда 1224,  Прохладныйде 560,   Псынабода 150,  Красносельскоеде 500,  Сармаковода 275 эм Майский шахарда 330-шер  сабий окъурча жерлери болгъан мектепле боллукъдула.

Жангы мектеплени къурулушлары «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде «Билим бериуню айнытыу» къырал программаны федерал проектин жашауда бардырыу бла байламлы бардырыллыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.