ЭЛОНЭ И «ЛЪЭПКЪ ЖЫГЫР»

ЗэпэIэщIэ Iэмалым тету къапщытэжащ зэфIэкI зиIэ сабийхэм папщIэ Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэща «Уникум» IX-нэ урысейпсо фестивалым кърикIуахэр. Зэпеуэр къызэрагъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы пашэ щыхъуащ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм и еджакIуэ Пщыкъуэ Элонэ. 

Фестивалыр къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр декоративно-прикладной гъуазджэмрэ сурэт щIынымкIэрэ зэфIэкI зиIэ сабийхэр къэгъэнэIуэнырщ, абыхэм заужьынымкIэ ядэIэпыкъунырщ.
Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и гъэсэн Пщыкъуэ Элонэ «Лъэпкъ жыг» зыфIища и лэжьыгъэр зэхьэзэхуэм и «Декоративно-прикладной гъуазджэ» лIэужьыгъуэм ягъэхьахэм я нэхъыфIу къалъытащ.
- Зэпеуэм къыщыхахащ къэралым и IэпэIэсэ ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэ 70. Ахэм щыщу къэпщытакIуэхэм нэхъыфIу къагъэлъэгъуа 15-м хагъэхьащ Элонэ и Iэдакъэ къыщIэкIари, - жеIэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и унафэщI, хъыджэбз цIыкIур зэхьэзэхуэм хуэзыгъэхьэзыра КIуж Ритэ. 
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.