АБХЪАЗЫМ ЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Чанбэ Самсон и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым и утыкум япэу щагъэлъэгъуащ жылагъуэ лэжьакIуэ, драматург, усакIуэ, журналист, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Сариа» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.

 
Лэжьыгъэм и режиссёрыр Аргун Мадинэщ, сценографыр Цвижбэ Нодарщ. Сариа и ролыр игъэзэщIащ Герасимов Сергей и цIэр зезыхьэ ВГИК-м и режиссёр факультетыр къэзыуха Начкебия Амрэ.
Спектаклым щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр - цIыхубзым и бэшэчагъэр, лъэпощхьэпохэр къызэрызэринэкIыну къару къызэригъуэтыр, и лъагъуныгъэр зэрихъумэжыфыр къэгъэнэIуэнырщ. 
КъыжыIапхъэщ, пьесэр зытха Къаныкъуэм усэ тхылъ зыбжанэ къызэрыдигъэкIар, пьесэ зыбжанэ зэритхар. Ар и унафэщIщ иджыблагъэ Налшык къыщызэIуаха «Сыринэ» адыгэ щIалэгъуалэ театрми. 
 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.