СЭРМАКЪДЭСЫР СТАВРОПОЛЬ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Ставрополь къалэм щекIуэкIащ лыжэкIэ къызэдэжэнымкIэ зэпеуэ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым къызэригъэпэща зэхыхьэм хухэхауэ щытащ Студентхэм я дунейпсо махуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ зэрырикъумрэ.
Къыэзэдэжэм хэтащ хамэ къэрал зыбжанэм щыщ щIалэгъуалэри. Зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Сэрмакъ къуажэм щыщ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ университетым щеджэ Шыд Арсен. ЩIалэщIэр сытым дежи жыджэру хэтщ еджапIэ нэхъыщхьэм къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэм, спорт зэпеуэхэм.
Зи гугъу тщIы университетым щоджэ Къэрэшей-Шэрджэсым къикIауэ студенти II00-м щIигъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 700-м щIигъу.
Студентхэм я махуэмрэ Кавказ Ищхъэрэм и республикитIымрэ хуахаха спорт махуэшхуэр удэзыхьэу, жыджэру екIуэкIащ. КъызэгъэпэщакIуэхэм къыхалъхьащ мыпхуэдэ зэпеуэхэр илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну.

Жыласэ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 09:45

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 

29.06.2022 - 09:45

ЩХЬЭГУАЩЭРЭ КIЫЩЕЙРЭ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум. Ар къызыхэкIыр, япэрауэ, Кавказым и къухьэпIэ лъэныкъуэр зэрыдахащэрщ.

29.06.2022 - 09:45

САБИЙМИ АНЭМИ ЯДЭIЭПЫКЪУАЩ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ.

29.06.2022 - 09:45

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.