Кеф водительни «жигитлиги» игиликге келтирмез

Къырал автоинспекторла «Кеф водитель» профилактика акцияны жолгъа ичип чыкъгъанланы ачыкълар, ала этген бузукълукъланы тохтатыр мурат бла къурайдыла. Былтыр а аллай 36 республикалы рейд бардырылгъанды. Аланы кезиуюнде кеф 335 водитель тутулгъанды. 538 инсан а машинаны жюрютюрге энчи эркинлиги болмай руль артына олтургъанлары ачыкъланнгандыла.  

Ичип жолгъа чыкъгъаны ючюн бир кере  жууапха тартылып, бу бузукълукъну къайтаргъанла да бардыла. Былтыр аллай 63 кезиу болгъанды, алагъа РФ-ни УК-сыны 246.1-чи статьясына кёре терслеу материалла ачылгъандыла. Аны юсюнден бизге КъМР-де МВД-ны Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла къырал инспекцияны Управлениясыны пресс-службасындан билдиргендиле. 
 Быйыл кеф водительлени бузукълукъларын тохтатыугъа бурулгъан биринчи рейд инспекторланы хазырлыкъларын тинтиуден башланнганды. УГИБДД-ны Жол-патруль службасыны 1-чи ротасыны командири Залим Нагоев полициячылагъа борчларыны, къоркъуусузлукъну жорукъларыны юслеринден айтханды, ызы бла къуллукъ этиуде битеу керекли затланы тинтгенди. 
УГИБДД-ны Жол-патруль службасыны энчи батальонуну командирини къуллугъун толтургъан Пётр Андреевни айтханына кёре, кеф водительлени къатышыулары бла аварияланы тохтатыу инспекторланы баш магъаналы борчларындан бириди. 
 Ол кече Нальчикде жолда биринчи кеф водительни Анзор Апшацевни бла Эндрейланы Залимни экипажы тутханды. Ала Ленин атлы проспектде машинаны водители кесин ишекли жюрютгенин эслегендиле. Инспекторланы кёргенлей а, жаш адам, аладан башха орамгъа бурулуп, бугъунур умут этгенди.  Алай сынаулу инспекторла аны хыйлалыгъын ангылагъандыла. Машинаны тохтатып, ала лескенчи жаш адамгъа протоколну жазгъандыла. Алай водитель медицина тинтиуледен ётерге унамагъанды. 
«Лада Грантаны» водители да иги солуп, аракъы ичип, жолгъа чыкъгъанды. Алай ол да, инспекторланы айтханларын этмей, медицина тинтиуледен ётерге унамагъанды. 
Кезиулю бузукъчуну уа машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъаны ачыкъланнганды. Жолгъа нек чыкъгъанса деген соруугъа уа ол жууап бералмагъанды. Энди уа ол «жигитлиги» ючюн жууапха тартыллыкъды.
 Бир кечени ичинде инспекторла 31 бузукълукъну тохтатхандыла, ол санда 9 кеф водитель тутулгъанды, ала медицина тинтиуледен ётерге унамагъандыла. Аладан сора да, 20 инсанны машинаны жюрютюрге эркинлиги болмагъаны ачыкъланнганды. 
 Сёзсюз, кеф водительле авария этерге боллукъ эдиле. Ким биледи, ол кече инспекторла аланы тутуп, бирлени жашауларын, саулукъларын къутхаргъандыла. Аракъы ичген батыр болуп, кесин кимден да жигитге санайды. Алай эсирген сакълыкъны унутады, башхаланы жашауларына, саулукъларына къоркъуу салады. 
Жолда жюрюуге къатышханла- жаяу адамла, водительле да – жорукъланы сакъласала, бир бирлерине хурмет этселе, жаланда ол кезиуде азайтыргъа боллукъду жоллада аварияланы бла алада ачыгъанланы. Ичмей болмай эсе уа, ол кюн машинаны къоюп, такси, маршрутка бла хайырлансала, хатасы жокъду.

Токъланы Фатима 
хазырларгъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.