Агъачха жан салгъан Жагъафар

Къашхатаудан Гуппойланы  Келлетни жашы Жагъафар агъачха жан салгъан, къолдан уста адамды. Тереклени кёп тюрлюлеринден: чертлеуюкден, эменден, чинардан да  юйде  жюрютюлген адырланы, башха керекли затланы, табийгъатны, жаныуарланы да суратларын  ишлейди. Алагъа къарасанг,  ала бек уллу хазна болгъанын кёресе.
Жагъафар хар ишин да уллу кёл салып тамамлагъан адамды. Бусагъатда аны чыгъармачылыкъ хазнасында 121 зат барды. Ала бири бирине ушамайдыла. 
Жыл сайын Жагъафар Чирик кёлню жагъасында  бардырылгъан "Алтын къол" фестивальгъа да къатышады. Анда аны ишлерине къарагъанла уллу багъа бичедиле. Аланы сатып алыргъа сюйгенлени саны да иги кесек болады.
   «Агъачдан абериле ишлерге мени аппам  Сарбашланы Исмайыл юйретгенди. Мен анга жюрек ыразылыгъымы билдиреме",- дегенди ол.
Далхатланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.