ЖОЛДА ЖОРУКЪЛА ТЮРЛЕННГЕНДИЛЕ

Быйыл 1 апрельде водитель удостоверенияны алыргъа сюйгенле сынауланы жангы жорукълагъа кёре бередиле, аладан бирлери кючлерине июльда киредиле.

КъМР-де Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну къырал инспекциясыны башчысыны орунбасары Дмитрий Сухорученко журналистле бла тюбешиуде билдиргенича,  экзаменни биринчи кере бералмагъан кезиуде  аны къайтарыргъа жарагъан болжал созулгъанды.  Аны бла бирге сынауну кезиуюнде этилген кемчиликле ючюн салыннган балла да азайтылгъандыла.

- Водительге кандидат экзаменни къоркъуусуз бауну такъмай башлагъан кезиуде  сынау тохтатылып къала эди алгъын. Энди уа бу кемчилик ючюн 4 балл салынады эмда экзамен андан ары барады,-дегенди Дмитрий Сухорученко.

Дагъыда машинаны тар жолда бургъан кезиуде   5 метрге сыйыныргъа керек эди, энди уа ол 7 метрге дери кенгертилгенди. Алгъын экзаменни эсеплери  къабыл кёрюлюр ючюн жаланда 2 кемчилик этерге эркин болгъанды, энди уа бу балла да кёбейтилгендиле.

- Жангы жорукълада транспортну жюрютюрге экзаменлеге къоймагъан эм водитель правала берилмеген кезиуле да жангыртылгъандыла. Сёзге, машинаны кеф болуп жюрютгени неда медицина тинтиуледен ётерге унамагъаны ючюн административ жууапха тартылгъан инсан башха категориялы машинаны жюрюталлыкъ тюйюлдю, аны сынаулагъа къоймайдыла,-дегенди ол.

Экзаменле берген кезиуде РФ-ни инсаныны паспортуну, неда адамны саулугъу транспортну жюрютюрге жарагъаныны юсюнден  справканы болжалы тауусулса, сынау документле жангыртылгъынчы тохтатылады.

- Энтта бир жангычылыкъ, инсан аскерде къуллукъ этиуден къачханы  ючюн  комиссариат бир-бир чекле кийирген эсе,     аны экзаменлеге къоймайдыла,    правала да берилмейдиле, болжаллары тауусулгъан праваланы да алышаллыкъ тюйюлдю къачхынч,-дегенди полициячы.

Алай бла водительге кандидатны билимин игилендирир мурат бла ол сынауланы теория бёлюмюн бералмаса, аны 7 кюнден жангыдан къайтарыргъа боллукъду, алай бу эркинликни 30 кюнден ол тас этеди. Экинчи эм ючюнчю кере да сынаулагъа жети кюнден келирге жарайды, алай 60 кюнден кеч къалмазгъа керекди.

- Водитель болургъа сюйген сынауланы тёртюнчю эм андан кёп кере ёталмаса, жангыдан сынаулагъа ол жаланда 6 айдан келирге эркинди, алай  9 айдан кеч къалмазгъа тийишлиди. Битеу бу тюрлениуле кючюне жайда киргендиле,-дегенди Дмитрий Сухорученко.

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.