ХАЙЫРЛЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛА

Къабарты-Малкъарны спорт министри Хасанланы Ислам Россейни Сангырауланы спорт федерациясыны президенти Дмитрий Ребров, вице-президенти  Вячеслав Ершов, Ставропольда быллай федерацияны башчысы Эдуард Джерештиев, Астраханьны сангырауланы, сокъурланы, къыяулары эм сюек ауруулары болгъанланы спорт федерациясыны таматасы Роман Лимонов бла тюбешгенди.

Ала бизни республикада сангырауланы спортларын айнытыуну амалларын сюзгендиле, тхэквондодан сангырау спортчуланы араларында Россейни чемпионатына хазырланыуну юсюнден да сёлешгендиле. Ол быйыл Нальчикде кюз артында боллукъду. Къонакълагъа Универсал спорт ара бла шёндюгюлю пятиборьени айнытыу араны да кёргюзтгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.