ТАНГ КЕСЕК ТЕРЕК ОРНАТЫЛГЪАНДЫ

Быйыл «Эсгериуню бахчасы» халкъла аралы экология-патриот акциягъа Россейни 39 регионундан эм тыш къыралладан да 700 мингден артыкъ адам къатышхандыла. Быйыл ол бешинчи жылны бардырылады. Аны мураты Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, жыл сайын терекчикле орнатыргъады. Сагъынылгъан кезиуюнде Къабарты-Малкъарда да 1,5 миллион чакълы терек салгъандыла. Быйыл да республикада жашиллендириу жумуш 110 жерде тамамланнганды.  Ол саулай къыралда окъуна эм иги кёрюмдюледен бириди.  

РФ-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министрини орунбасары Сергей Аноприенко айтханнга кёре, быйыл быллай ахшы кёрюмдюге «Экология» миллет проектни тири къатышхан субъектлени, волонтёрланы хайыры бла жетерге онг табылгъанды.  «Быйыл «Эсгериуню бахчасы» акция белгиленнген кёрюмдюден 42 процентге артыкъ толтурулгъанды. Эм жетишимли хар замандача регионла болгъандыла. Статистика ачыкълагъаныча, тыш къараллада да 10 минг терек орнатылгъанды, - деп къошханды   Сергей Михайлович.

«Хорламны Волонтёрлары» жамауат организацияны таматасы Ольга Занко билдиргенича, Россейни тыш къыралла бла ишле министерствону (МИД) эм Россотрудничествону себеплиги бу жол проектге жангы къыралла къошулгъандыла.  Саулай алып айтханда, беш жылны ичинде акциягъа 50 къыралдан беш миллиондан аслам адам къатышханды. Былтыр тереклени саны 130 миллионнга жетдирилгенди.
- Бизни волонтёрларыбызны кючю бла Россейде эм сексеннге жууукъ тыш къыралда да   аслам терек орнатылгъанды. Аны бла бирге проект жыл сайын ёсе барады. Сёз ючюн, быйыл анга Бангладеш, Лаос, Литва эм Эфиопия къошулгъандыла, - дегенди Ольга Николаевна.
«Хорламны полководецлери» фондну таматасы Наталия Конева Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы, бизни азатлыгъыбыз ючюн жанларын-къанларын аямагъанланы унутмазгъа, сыйлар билирге кереклисин чертгенди.

- Бу жол Уллу Ата журт урушда жоюлгъанладан башха энчи аскер операцияда борчларын толтура жан бергенле ючюн да терекле орнатабыз. Ол магъаналы жумуш «Ата журтну къоруулаучулары» къырал фондну, «Ата журтну аскерчилери» юйюр комитетни эм башха жамауат организацияланы болушлугъу бла бардырылады, - дегенди «Эсгериуню бахчасы» автоном коммерциялаы болмагъан организацияны таматасы Элмурод Расулмухамедов.

РФ-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министрини орунбасары Константин Цыганов да Россейни Президентини экология жаны бла болушлукъ тапдырыу буйругъуну чеклеринде къыралны жангы регионларында (ЛНР) бла (ДНР) да ётеди. Аны бла бирге анга Запорожская бла Херсон областьла да тири къатышадыла. Ол жылны ахырына бери созуллукъду эм СВО-ну, Донбасс бла Новороссияны жигитлерине жораланырыкъды.
Акция жыйырма экинчи июньнга дери барлыкъды. Ол кеси да «Хорламны волонтёрлары» Битеуроссей жамауат къымылдауну эмда Хорламны полководецлерини Эсгериу фондуну, «Эсгериуню бахчасы», «Экология» миллет эм «Агъачланы сакълау» федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды. 2020 жылда акциягъа къыралны Президенти къатышхандан сора, проект РФ-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну жанындан да тутхучлулукъ тапханды. Энди анга Россейни жангы регионларыны келечилери да тири къатышадыла.

Акцияны къурагъанла билеклик этгенлери ючюн «Росатом» къырал корпорациягъа, «РДЖ» биригиуге, «Движение Первых», «Экосистема», «Халкъ фронт» Россейни терек бахчаларыны жамауат организациясына, волонтёрлагъа эм башхалагъа да жюрек ыразылыкъларын билдиредиле.

Курданланы Сулейман хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.