СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУДА АХШЫ ТЮРЛЕНИУЛЕ

Къабарты-Малкъарда арт жыллада суу бла жалчытыу эмда канализация къурау бла байламлы уллу инфраструктура объектлени къурулушу барады.

Алай бла, Нальчикде «Мэй» деген жангы гитче районда 2020 жылда алты километр суу быргъыла орнатылгъан эдиле. Аны ызындан келген жылда уа Нарт районда 33,7 километр – суу эмда 19,3 километр а канализация сетьле жарашдырылгъандыла. Буруннгу жылда Акъ-Сууда «Эркин Ёзен» тийреде суу быргъыладан - 13,7, канализациядан а - 13 километри берилгенди хайырланыугъа. Былтыр дагъыда бу элни огъары жанында таза суугъа эки чыккыр (400 кубометрлик) эмда 8,7 километр быргъыла орнатылгъандыла.

Быйыл да иш тири барады: Нальчикде «Восточный» гитче районда 30 километр суу эмда 20 километр канализация сетьле жарашдырыла турадыла. Ол тийреде бир миллион квадрат метр чакълы жашау журтла ишленирикдиле да, аны себепли алайны тийишли инфраструктура бла жалчытыугъа уллу магъана бериледи. Айтханларына кёре, проект талай кесекден къуралады, кеси да къыйынды. Быргъыланы жерине салыр ючюн федерал трассаны тюбюн тешип созаргъа, Нальчик сууда кёпюр ишлерге, насос станцияла орнатыргъа эмда къуюла жарашдырыргъа тюшгенди. Бюгюнлюкге ишлени асламысы тамам этилгенди. Аланы кезиуюнде тынгылы, кеслери да бизни къыралда чыгъарылгъан материалла хайырланылгъандыла. Объектлени къурулушу «Жашау журт эмда шахар болум» миллет проектни чеклеринде бардырылады.

Дагъыда озгъан жылны ахырында Тырныауузда тазалаучу объектлени къурулушу башланнганды. Ишле талай жылгъа созуллукъдула. Ахырында уа ышаннгылы, шёндюгю, бир суткагъа он минг кубометр кир сууланы тазалаучу система къураллыкъды. Шёндю ол объектни мурдорун жарашдыра турадыла эмда бир километр быргъы созгъандыла.

Эсге сала айтсакъ, Тырныауузда бюгюнлюкде 22 мингден артыкъ адам жашайды. Шахарны канализация системасыны ахыргъы реконструкциясы уа озгъан ёмюрде 70-чи жыллада этилген эди. Шёндюгю ишле «Шимал Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программаны хайырындан бардырыладыла.

Быйыл энтта да бир уллу проект башланнганды, ол – Басханны къауумлу суу быргъыларыны къурулушуду. Аны чеклеринде шёндю быргъыланы Заюково бла Исламей элледе орната турадыла. Проектни биринчи кесегинде эни 630 миллиметр болгъан сегиз километрлик быргъыны жерине саллыкъдыла. Дагъыда барына да 4,2 минг кубометр таза суу сыйынырыкъ тёрт бетон орун ишленирикди. Ол быргъы жерине орнатылгъанды, орунладан ючюсюн да хазырлап башлагъандыла. Аланы бошагъандан сора, бу эллени ичинде суу сетьлени (16,6 километр) ишлеп башларыкъдыла.

Басханны къауумлу суу быргъыларыны узунлугъу 79 километр боллукъду. Ол жети элни ичи бла барлыкъды. Аны хайырындан таза суу бла жюз минг адам жалчытынырыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.