МАЛЧЫЛЫКЪ МЮЛК ТОК УРЛАУДА ТУТУЛГЪАНДЫ

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Прохладна районда электрокючню урлау шарт тохташдыргъандыла. Андан билдиргенлерине кёре, бузукълукъ малла жайгъан эмда сют жарашдыргъан мюлкде этилгенди. Саулай айтханда, анда 920 минг киловатт-сагъат ток урланнганды. Ахча бла тергегенде, аны багъасы 6,6 миллион сомгъа жетеди. Энергетикле ол мюлкге тийишли акт жазып, материалланы правону къоруулаучу органлагъа жибергендиле. Ызы бла закон бла белгиленнген мадар этилликди.

Компанияда къайтарып эсге саладыла: токну урлау игиге келтирлик тюйюлдю, аны хатасындан ызла, бытовой техника да бузуладыла, жер-жерледе от тюшерге боллукъду. Аны бла кюрешгенлени административ неда уголовный жууаплылыкъ сакълайды. КоАП-ны 7.19 статьясында айтылгъаннга кёре, ток ызлагъа соргъан-сурагъан этмей къошулгъанлагъа, электрокючню эсеплемей, башхача айтханда уа – урлап хайырланнганлагъа тазир салынырыкъды. Аны ёлчеми: инсанлагъа – 10-15 минг сом, предприятиялагъа бла организациялагъа – 100-200 минг сом. Къайтарып тутулгъанла уа 15-30 эмда 200-300 минг сом тёлерикдиле.

Уголовный жууаплылыкъны юсюнден айтханда, тийишли Кодексни 165-чи статьясында жазылгъаннга кёре, бузукълукъ этгенни эки жылгъа тюрмеге ашырыргъа боллукъдула.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.