«СИ УНАГЪУЭ, СИ УРЫСЕЙ»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр. Абы ущеплъ хъунущ «Анэм и щIыхь» медалыр, «Адэ-анэм я щIыхь» орденыр зыхуагъэфэщахэм, «Илъэсым и унагъуэ-2024» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэм щыте­кIуахэмрэ ехъулIэныгъэ къыщызыхьахэмрэ, ап­хуэдэуи дзэ Iуэху хэхам и ветеранхэм я уна­гъуэхэр къызэрыщ сурэтхэм. Гъэлъэгъуэныгъэм щхьэхуэу хагъэхьащ сабийхэм ящIа «Си унагъуэ,  си Урысей» сурэтхэри. 
Мы Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэщ унагъуэм и лъапIэ­ныгъэхэр хъумэнымкIэ, унагъуэ узыншэм и щапхъэхэр гъэлъэгъуэным, унагъуэ насыпым ефIэ­-кIын зэрыщымыIэр цIыхухэм къагурыгъэIуэным теухуауэ. Нэхъыщхьэращи, щIэблэм зыхащIэн ­хуейщ а псом и IэфIагъыр. 
ГЪУЭТ  Синэ.
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.

16.07.2024 - 10:01

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024 - 09:03

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ.

16.07.2024 - 09:03

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

15.07.2024 - 15:02

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.