IЭНАТIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫР ЯГЪЭНЭХЪАПЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ цIыхухэм лэжьыгъэ зэрыратыр, IэнатIэ зэрагъэувыр мы гъэм и щIышылэм къыдэкIа «ЦIыхухэр лэжьыгъэкIэ къы­зэгъэпэщын» федеральнэ законым къитIасэу щы­тын зэрыхуейм. Чайкэ Юрий къулыкъущIэхэм ягу къигъэкIыжащ 2024 - 2026 гъэхэм КИФЩI-м и ­щIыналъэхэм цIыхухэм лэжьыгъэ егъэгъуэтынымкIэ IэнатIэм хабзэр къыщызэпауд щымыIэжу зэ­тегъэпсыхьын зэрыхуейр. 
Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэ­пэ­щынымкIэ федеральнэ къу­лыкъу­щIапIэм и уна­фэщI Иванков Михаил, Урысейм и МВД-м и управ­ленэ нэхъыщхьэу КИФЩI-м щыIэм и Iэтащхьэ ­Бачурин Сергей, Пенсэ, со­циальнэ страхованиемкIэ фондым, УФ-м ЦIыхухэр лэжьыгъэкIэ, социаль­нэу къызэгъэпэщынымкIэ и министерствэм я лIыкIуэхэр, хэгъэгухэм я унафэщIхэр зэIущIэм хэтащ. 
КъБР-м и Iэтащхьэм жиIащ хабзэм къемызэгъыу лэжьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэ­нымкIэ, улахуэмкIэ ятелъ щIыхуэр зытрагъэ­кIы­жы­нымкIэ, пенсэ ныбжьым нэсахэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ правительствэ комиссэ къызэрызэ­рагъэпэщар, абы и къудамэхэр районхэм зэры­щылажьэр. 
Мы гъэр къызэрихьэрэ цIыху 1200-м я Iуэхур къэ­ралым къызэригъэув хабзэм тету зэрагъэзэхуэжащ, иджы абыхэм къэралым ит шэсыпIэ псори яIэнущ. 
ЗэIущIэм кърихьэлIахэр лэжьыгъэм и пIалъэкIэ, чэнджэщхэмкIэ зэхъуэжащ, Чайкэ Юрий зыбжанэм Iуэхугъуэ пыухыкIахэр пщэрылъ ящищIащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.

16.07.2024 - 10:01

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024 - 09:03

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ.

16.07.2024 - 09:03

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

15.07.2024 - 15:02

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.