АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды. Аны Женгил промышленность колледжни директоруну юйретиу жаны бла кенгешчиси Марита Жамбекова  эм колледжни студенти Малик Небежев  бардыргъандыла. 

Тюбешиге Къабарты-Малкъарда миллет культураланы араларыны келечилери, сагъынылгъану колледжини студентлери, назму окъургъа сюйген, поэзия конкурслада хорлагъан сабийле, «Альтернатива» сабий  коллектив, «Театр&Слово» атлы студия,  «Арабеск»  юлгюлю хореография ансамбль эмда «Родина»  къазакъ халкъ хорда жырлагъанла келгендиле. 
Жыйылыуну аллында экранда «Россия» деген ролик кёргюзтюлгенди. Ызы бла Амелия Яровикова Ата журтубузгъа аталгъан назму окъугъанды. Анда бизни республикада жашагъан миллетлени атлары сагъынылгъандыла. Аланы бир этген орус тил бла Россей болгъанлары айтылгъанды. Андан сора Россейни  Къырал Гимни согъулгъанды. Анга ары келгенле сюелип тынгылагъандыла. 
Фондну председатели Люаза Макоевагъа бу эки уллу да, магъаналы да байрамланы тарыхларыны юслеринден айтханды, сора ары келгенлени жюрегинден алгъышлап, алагъа саулукъ, кёп игилик тежегенди.

Концерт программа уа  «Арабеск»  ансамбльни тепсеую бла башланнганды. Тюбешиуню ишин элтгенле, кезиу-кезиу орус тилни бизни жашауубузда магъанасын айта, ол Россейни халкъларыны барыны да миллет байлыгъы болгъанын, арабызда байламлыкъланы кючлегенин, тин эм маданият жашауубузну кесеги болуп къалгъанын  чертгендиле. Орус тил бизни юйлерибизге орус закий, классик Александр Пушкинни аты бла киргенин айтып, ала сёзню назму окъууда кёп тюрлю конкурслада хорлагъан сабийлеге бергендиле. Этезланы Саида Владимир Вороков А.С. Пушкиннге атагъан назмуну окъугъанды. Залина Батырова уа ёмюрлени шайырыны «Кавказ» назмусун айтханды.

Ызы бла анда болгъанла «Тайны Лукоморья» деген сейир жолоучулукъгъа атланнгандыла. Ол оюн бек сейир халда, соруу, жууап бла, саугъала бла баргъанды.

Ол кюн анда назму айтханла дагъыда болгъандыла. Орус поэт Леонид Северни «Россия» деген назмусун халкъла аралы конкурсланы лауреаты Эльмира Афаунова, «Къабарты бла Россей  бирдиле» дегенни  Арианна Алхасова, Къулийланы Къайсынны «Салам, эрттенлик!» деген назмусун «Кязимни окъууларында», «Къайсынны окъууларында» да алчы жерлеге чыкъгъан  Башийланы Саида, «Россей, бизни багъалыбыз» дегенни Башийланы Сулейман,  Евгений Евтушенкону «Оруслула урушну сюемидиле?» деген назмусун а Анна Шапошникова айтхандыла.

«Арабеск»  къауум дагъыда бир ненча тепсеу бла къууандыргъанды. «Альтернативачыла» уа назмула окъугъандыла, жырла да айтхандыла. Быллай жерлеге тилетмей, кётюрюлюп келип къалыучу «Родина» атлы къазакъ хорчула уа  «Минги тау», «Жырла, къобузум»  деген жырлагъа тынгылар,  алагъа къошулуп жырлар онг да бергендиле. 

Бу къууанчлы тюбешиуде Уллу Россейни, бизни гитче Ата журтубуз Къабарты-Малкъарны юсюнден да кёп ариу сёз айтылгъанды. Ол сёзлени мурдорларыча, юлгюге кёп ахшы ишле келтирилгендиле. Хар бир сёз къыралыбызны кючлюлюгюн белгилегенди. Ол кюч а анга аны чеклеринде жашагъан халкъланы бирликлеринден келгенин да чертгендиле.  Андан сора ары келгенле къабыргъада Халкъ мюлкню жетишимлерини кёрмючюне къарагъандыла.  

Былай байрамла азатлыкъны, инсан мамырлыкъны, бир бирни ангылауну, уллу къыралыбызны келлик кюнюне ийнаныуну кёргюзтуле.   
Ата журтубузгъа сюймеклигибизни айтдыргъан жыйылыуну къурагъанла, къыралыбызны келлик кюню къаллай боллугъуна барыбыз да жууаплы болгъаныбызны эсгертип, Туугъан жерибизни сюерге, къорууларгъа, айнытыргъа чакъыргъандыла. 

Мусукаланы Сакинат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.