АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди. Окъуу юйню  «Къурулуш эмда жерлени жарашдырыу» бёлюмюнде бардырылгъан жыйылыугъа къурулушчу алимле къатышхан эдиле, деп билдиргендиле университетни пресса-арасындан.

Жыйылыуда университетни «Жерлени жарашдырыу эмда  тепдирилмеген мюлкню сынау» кафедраны келечиси, экономика илмуланы кандидаты Къазыланы Валерий барыбыз да солугъан хауаны   къалай тинтиучюлерини юсюнден хапарлагъанды, жашау журтланы багъаларын чыгъаргъанда анга да эс бурулгъанын  чертгенди. Ол кафедраны доценти Индира Микитаева  уа жер башында эм белгили фонтанланы юслеринден билдириу этгенди.

Предприятияланы энергия бла жалчытыу кафедраны тамата преподаватели Джамал Габачиев  энергетика къалай айны баргъаны бла шагъырейлендиргенди. РАН-ны КъМР-де Илму арасыны прикладной математика эмда автоматизация институтуну келечиси Анахаланы Кошкинбай а ырхы суула жыйылыучу кёллени тинтиуню  шёндюгю амалланы юслеринден билдиргенди.

Конференцияда  дагъыда кёпле оюмларын туура этгендиле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.