АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

Исламда бек сыйлыладан бирине саналгъан бу байрам огъурлу ишле, жууукъ-ахлугъа, къарыусузлагъа къайгъырыу бла белгиленеди, халаллыкъны бла тюзлюкню, жан аурутууну бла чомартлыкъны ниетлерине къуллукъ этеди.

Къабарты-Малкъарны муслийман жамауаты, жашау мурдорубузну тутхан  хазналагъа кертичилей къалып,  республикада ырахатлыкъ болуруна,  ниет эмда маданият байлыкъларыбыз сакъланырларына къайгъырады, динлени бла миллетлени араларында келишиулюкню кючлеуге, ёсюп келген тёлюню юйретиуге тийишли юлюшюн къошады.

Къабарты-Малкъарны муслийманлары  жамауатыбызны бирикдириуге, халкъларыбызны бир ниетлиликлерин, республикада мамырлыкъны бла келишиулюкню кючлеуге мындан ары да себеплик этип турлугъуна ишексизме.

Къабарты-Малкъарда жашагъанланы барысын да алгъышлай, саулукъ, жюрек ырахатлыкъ, жашау къолайлыкъ тежейме.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.