ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды. Ушакъны кезиуюнде эки жанлы бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле. Ахырында уа Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну бла Газпромбанкны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды.

-Газпромбанк бла инвестициялы программаланы бирге бардырыргъа, предприятиялагъа бла предпринимательлеге къыйматлы банк амалланы сингдирирге умут этебиз. Бирге ишлеуюбюз регионну экономикасын айнытыргъа себеплик этеригине бек ышанабыз, - дегенди Казбек Коков.

Дмитрий Зауэрс а экономиканы баш магъаналы бёлюмлеринде узакъ болжаллы байламлыкъла бардырыргъа белгиленнгенин чертгенди. «Бюгюн къол салыннган документ республиканы алгъа барыууна себеплик этеригине ишексизме, бирге ишлеуюбюз а Къабарты-Малкъарда халкъны къолайлыгъын игилендирирге, уллу бизнесни бла предпринимательлени онгларын ёсдюрюрге онг берлигине ийнанама», - дегенди.

Белгиленнгенича, бирге ишлеуню чеклеринде къырал бла энчи иеле бирге бардыргъан проектле тамамланыллыкъдыла, къырал сатыу-алыуну бла банк жумушла бла жалчытыуну игилендириу, халкъгъа бла предпринимательлеге ахча бла себеплик этиу жаны бла мадарла этилликдиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.

11.06.2024 - 09:12

БИР ТИЛЕКГЕ БЛА ТАРЫГЪЫУГЪА ЭС БУРУЛМАЙ КЪАЛМАЙДЫ

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан ыйыкъда алты жюзден артыкъ соруугъа къарагъанды.