ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

- Донецк, Луганск республикэхэм, Херсон, Запорожскэ областхэм щыщу, сабийми балигъми, цIыху 400-м щIигъу ди IуэхущIапIэм щIэлъащ. Ди цIыхухэм пщIэншэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтынымкIэ къэралым щыIэ  программэхэм япкъ иткIэ, деIэзащ абыхэм, - жеIэ онкоцентрым и унафэщI Кит Олег.

Абыхэм ящыщу цIыхуи 175-м я щхьэмрэ тхыцIэмрэ хищIа лышх шыкъырхэр къыхагъэжын папщIэ робот-хирургхэр къагъэсэбэпкIэрэ операцэ ящIащ. ЦIыхуи 134-м я Iуэхур хущхъуэ защIэкIэ зэфIэкIыну къалъытащ. ЦIыху 70-м щIигъур луч терапие ящIащ. Дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, цIыху 400-м щыщу 13-р сабийт.

Фырэ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.

16.07.2024 - 10:01

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024 - 09:03

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ.

16.07.2024 - 09:03

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

15.07.2024 - 15:02

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.