БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр. Ар мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 12 - 23-хэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэтынущ. 
ЗэкIэ наIуэ къызэрыхъуамкIэ, абы щызэпеуэнущ Олимп джэгухэм хыхьэхэмкIи абы хэмыхьэхэмкIи - псори зэхэту спорт лIэужьыгъуэу 27-кIэ. Зэхьэзэхуэм кърихьэлIэнущ къэрал куэдым я спортсмен мини 5-м щIигъу икIи ахэр щIэбэнынущ медаль комплекту 392-м. 
Ди къэралым и тренерхэм къызэратамкIэ, дискыр дзынымкIэ Урысейм и щIыхьыр ихъумэну апхуэдэ дзыхь кърагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсмен Добренький Александр, бжыр дзынымкIэ – Орлов Николай. Абыхэм нэмыщI, зэхьэзэхуэм ирагъэблэгъащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ килограмм 55-рэ хъухэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ, Уэзрэдж къуажэм щыщ Кабалоев Виталий.
Апхуэдэ щIыхь зылъысынухэм ящыщт дуней псом щыцIэрыIуэ спортсменкэ, Олимп джэгухэм я чемпионкэ Ласицкене (Кучинэ) Марие, ауэ ар зэрысымаджэм къыхэкIыу, мы зэхьэзэхуэхэр блигъэкIын хуей хъунущ. 
Ди республикэм и нэгъуэщI спортсменхэри Къэзан къалэм ирагъэблэгъэн мурадхэр тренерхэм яIащ, ауэ абыхэм я нэхъыбэр Париж къалэм мы гъэм щызэхэтыну Олимп джэгухэм къызэрыхах зэхьэзэхуэхэм зэрыхэтым, а зэIущIэшхуэм кIуэн гуращэхэр зэраIэм къыхэкIыу я цIэхэр зэкIэ къраIуакъым. Апхуэдэуи щытми, ди щIыналъэм и лIыкIуэхэм ящыщ Тэтэрстаным щытлъагъуныр иджыри зыхуэIуа щыIэкъым. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, БРИКС-м щыщ къэралхэм я зэгухьэныгъэм хохьэ ар къызэгъэпэщахэу Бразилиер, Урысей Федерацэр, Индиер, Китайр, Ипщэ-Африкэ Республикэр. Абыхэм нэмыщI, БРИКС-м хыхьащ Ираныр, Сауд Хьэрыпыр, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр, Мысырыр, Эфиопиер.
ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.

16.07.2024 - 10:01

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024 - 09:03

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ.

16.07.2024 - 09:03

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

15.07.2024 - 15:02

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.