ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт. Ахэр тепсэлъыхьащ ягъэтIысахэр хуит хъужа иужь жылагъуэ гъащIэм хэзэгъэжыным, ахэр хабзэм хуэущииным ехьэлIауэ зэрызэдэлэжьэнум.

 Пенитенциар ведомствэм и лIыкIуэхэу къахуеблэгъахэм зыщрагъэплъыхьащ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм. Ахэр министрым щигъэгъуэзащ пхагъэкI проектхэм, яхуигъэлъэгъуащ ямыгъэтIысу суд зытращIыхьахэмрэ учётым щытхэмрэ къызыхашэну Iуэхухэр.

АдэкIэ лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ зэрызэдэлэжьэну унэтIыныгъэхэм. Демидов Александр зэрыжиIамкIэ, ар зытегъэщIар волонтёр, ямыгъэтIысу суд зытращIыхьахэм ехьэлIа Iуэхухэм и закъуэкъым, атIэ ведомствэм хэт IуэхущIапIэхэр тезырыр щагъэзэкIуэж IэнатIэхэм къыщIагъэкI продукцэмкIэ къызэгъэпэщынри абы хохьэ.

Лу Азэмэт жиIащ республикэм Iуэху куэд зэрыщрагъэкIуэкIыр. Ахэр къыщызэрагъэпэщкIэ гулъытэ хуэщIыпхъэщ УФСИН-м и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэм и учётым щыт, балигъ мыхъуахэри абыхэм къыхэшэным.

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и унафэщIымрэ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэ щыщIадзащ зэIущIэм.

                                                        БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 09:03

ЛЪЭПКЪЫР ЩIЭГУШХУЭ ТХЫДЭДЖ

КъБР-м щыщ тхыдэ щIэныгъэлI Мэрзей Аслъэнбэч Абхъазым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым, Гулиа Дмитрий и цIэр зезыхьэм, и доктор диссертацэр щыпхигъэкIащ накъыгъэм и 30-м: «Адыгэхэм я зауэл