ЩIЭБЛЭМКIЭ ЩАПХЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуа­щIыжащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм зэдай «Куначество-2024» щIалэгъуалэ Iуэхур. Абы мы гъэм хэтащ республикэм и къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыщ унагъуэ 18. 

Курыт еджапIэм и 8 - 10 классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу Iуэ­хум хэтахэр тхьэмахуэкIэ щыхьэщIащ зрагъэблэгъа уна­гъуэхэм. Абыхэм зыщагъэгъуэзащ лъэпкъхэм я ­хабзэхэм, ­щэнхабзэм, нэхъыжьым, хьэ­щIэм пщIэ зэрыхуащIым, нэ­гъуэщIхэми. 
Мы Iуэхур зэраухам теухуауэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ щIалэхэмрэ гугъу закъыдезыгъэхьа унагъуэ­хэмрэ. Абыхэм ­папщIэ зыкъагъэлъэгъуащ ди республикэм и къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм. 
Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ про­ектхэмкIэ министр КIурашын Анзор щIа­лэгъуалэм ехъуэхъуащ тхьэмахуэм и кIуэцIкIэ зыхащIа ныбжьэгъугъэр, хьэ­щIагъэр я гъащIэ псокIэ къахуэщхьэпэну, езыхэри апхуэдэмкIэ щапхъэу щытыну. Зэхыхьэ ­гуапэм хэта щIалэхэм КIурашын Анзор сертификатхэмрэ ­саугъэтхэмрэ яри­тащ. Апхуэдэу адэ-анэхэм фIыщIэ тхылъхэмкIэ яхуэупсащ. 
Фигу къыдогъэкIыж: Iуэху дахэр къы­зэрыхалъхьэрэ (2009 гъэ лъандэрэ) Кав­каз Ищхъэрэм и хэгъэгухэм, Урысейм и ­щIыналъэхэм, Тыркум щыщ ныбжьыщIэ 400-м щIигъу зэрыцIыхуащ. Ар щхьэпэщ лъэпкъ, дин зэмылIэжьыгъуэхэм щыщ ныбжьы­щIэхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ягъэ­бы­дэнымкIэ, щIыналъэм щыпсэухэм я зэ­пыщIэныгъэм зрагъэубгъунымкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.