БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАЗЧА

Кёп болмай Ростов областьны Шахты шахарындан альпинистле Уллу Хорламны 80-жыллыгъына жоралап, Минги тауну башында Ата журт урушда жоюлгъанлагъа эсгертме салгъандыла.

Бу ишни къурагъанладан бири Андрей Трикозов айтханнга кёре, ол 2020 жылда нёгерлери бла Минги таугъа кётюрюлгенде, анда Уллу Хорламны отузжыллыгъына жораланып салыннган эсгертме къанганы кёргенди. Юйюне къайтхандан сора, архивде газетден 1975 жылда эсгертме къанганы Дондан альпинистле Александр Бобровник бла Анатолий Олейников 5 621 метр бийикликде салгъанларын билгенинде, бек сейирсиннгенди.

 - Тауну башын къар басып, боран этип тургъаны себепли эсгертмеде жазыула осалгъа кетип, толусунлай окъурча тюйюлдюле. Ол себепден аны къатында Шахты шахарны жамауатыны, ёсе келген тёлюсюню атындан эсгертме салыргъа акъылгъа келгенбиз. Жангы эсгертмени ауурлугъу 8 килограммды, уллулугъу 80 эм кенглиги да 90 сантиметрге жетеди, - дегенди Андрей Трикозов.

Жигитибиз билдиргенича, эсгертмени ала къумачха чулгъап, рюкзак бла сыртларында чыгъаргъандыла. Аны жарашдырыргъа деп элтген кереклени ауурлугъу да сегиз килограмм бар эди. Эсгертме иги сагъыш этилгенден сора къурашдырылгъанды. Аны къаягъа ушаш сураты жер бла кёкню, тёлюлени байламлыгъын кёргюзтеди. Юсюнде тиширыуну бла зурнукланы сураты уа жашын къазауатдан къайтырын сакълагъан ананы сыфатын ачыкълайды. 

Андрей Трикозов эсгертмени жарашдырыргъа тёрт жыл къоратханларын да букъдурмайды. «Аны къурамын хазырларгъа Шахты шахарны къатында «Москва-Сочи» трассада Уллу Ата журт урушда жоюлгъанлагъа мемориалны жарашдырылгъан хали болушханды. Аны бир жанында кёкге зурнукланы учуп баргъанларын, арлакъда уа жашын къазауатдан сакълагъан ананы кёрюрге боллукъду. Ол бизни бек кёллендиргенди эм шахарыбызны да белгисиди»-, дегенди альпинист.  

Къаячыла эсгертмени салгъанларындан сора, Къызыл байракъны да кётюргендиле. Ызы бла «Ёлюмсюз полк» акцияны да бардыргъандыла. Быллай ишле тёреге айланырыкъларына бек ышаннганларын да белгилегендиле.  

Курданланы Сулейман хахырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.