УКЪЭЗЫГЪЭУIЭБЖЬ ХУЭМЭБЖЬЫМЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм щызэхэта зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм ис лъэпкъхэм ­ижь-ижьыжкIэрэ къадекIуэкI хабзэ-бзыпхъэхэм пщIэ хуащIу иджырей щIэблэр гъэсэнымкIэ дин зэгухьэныгъэхэм ягъэ­защIэ лэжьыгъэр зыхуэдэм. 

Зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ зи гугъу тщIы IэнатIэм Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм заужьынымкIэ, лъэпкъхэмрэ дин зэмылIэу­жьыгъуэ зезыхьэхэмрэ я зэхуаку дэлъ зэхущытыкIэхэр зэпIэзэры­ту щытынымкIэ, мылъку къегъэщIыным зи IуэхущIафэ емып­хахэм ядэпыкъунымкIэ и комиссэм и унафэщI Маслов Николайрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Федченкэ Людмилэрэ. 
ЗэIущIэм я Iуэху еплъыкIэм теухуауэ къыщыпсэлъащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым лъэкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гергоков Джамбулэт, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министрым и къуэдзэ Мысост Екатеринэ, Урыс Православнэ Зэхуэсым Псыхуабэрэ Черкесскрэ щаIэ епархием и къудамэу Налшык къалэ щыIэм и благочиннэ, зи гугъу тщIы ­комиссэм хэт Бобылёв Валентин, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис ­муслъымэнхэм я дин зэгухьэныгъэм и унафэщI, комиссэм хэт Дзасэжь Хьэзрэталий, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетым гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и цент­рым и унафэщIым и къуэдзэ Лу Марьянэ, КъБР-м и Проку­ратурэм и лэжьакIуэ Бэрсагъ Алан сымэ. 
Зэхыхьэм нэхъыбэу зи гугъу щащIар 2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 9-м УФ-м и Президентым къыдигъэкIа унафэу зи №809-нэм «Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэм ижь-ижьыжкIэрэ къадекIуэкI псэкупсэ зэхэтыкIэмрэ хабзэ-бзыпхъэхэмрэ хъумэнымрэ зегъэужьынымкIэ къэрал политикэм и лъабжьэ» жыхуиIэр ди щIыналъэм зэрыщагъэзащIэрщ.
ЗэIущIахэр зэIухауэ тепсэлъыхьащ къэралми республикэми щыпсэухэр нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм ящыщу, цIыхухэм, псом хуэмыдэжу иджырей щIалэгъуалэм, я щыIэкIэ-зэхэтыкIэм зэщымыщхъуныгъэрэ укъэзыгъэуIэбжьу къахыхьэ хуэмэбжьы­мэхэр зыхуэдэм. Зэхыхьэм щызэрихьэлIахэм апхуэдэхэм ящыщу къызэдалъытащ цIыхубзхэм Iэпкълъэпкъыр щIэзыхъумэу зы­щатIагъэ щыгъынхэм, нэм фIэкIа къыкъуэмыщыжу, нэкIури ­зыгъэпщкIухэр къазэрыхэкIыр, уеблэмэ абыхэм я бжыгъэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъумрэ диным щыхурагъаджэу хамэ къэрал къикIыжхэм къыздахь гъащIэ еплъыкIэ-егупсысэкIэхэр ди деж зэрыщыпхымыгъэкIыпхъэмрэ. 
- Къэбэрдей-Балъкъэрым и дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэсхэм унагъуэр зыгъэбыдэ зэ­хущытыкIэхэм зэращыхутепсэлъыхьым къыдэкIуэу, политикэ, социальнэ, цIыху зэхэтыкIэ я лъэныкъуэкIэ щIалэгъуалэр нэхъ зыгъэжакъуэ, гъуэгу пхэнж тезышэ хуэмэбжьымэу нэгъуэщI ­хэгъэгухэм къраххэм япэщIэтынымкIи лэжьыгъэ пыухыкIахэр яхуегъэкIуэкIынущ. Апхуэдэ IуэхущIафэхэм я мыхьэнэм кIуэ ­пэтми нэхъри зиужьынущ, лъэпкъхэмрэ дин зэмылIэужьыгъуэ зезыхьэхэмрэ я зэхуаку дэлъ зэхущытыкIэхэр зэIащIэным хуэу­нэтIауэ Урысей Федерацэм къеныкъуэкъу къарухэр мымащIэу зэрыщыIэр къэтлъытэмэ. Зи гугъу тщIыр нэхъри нэрылъагъу ­хъуащ дзэ Iуэху хэхар щекIуэкI мы лъэхъэнэм, - жиIащ зэIущIэр езыгъэкIуэкIа Маслов Николай.
Бобылёв Валентин къыщыпсалъэм къыхигъэщащ жыла­гъуэм къыщаIэт IуэхугъуэщIэхэм щабагъэ хэлъу зэрыбгъэдыхьэпхъэр, чыристан, муслъымэн динхэм къызыхураджэри зэрыарар.
Дзасэжь Хьэзрэталий къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ зи уна­фэщI IуэхущIапIэм щылажьэхэр щIэх-щIэхыурэ курыт еджапIэхэм щIэсхэм зэраIущIэм, абыхэм узыншагъэр яхъумэным ­теухуауэ ящIапхъэм, цIыхухэм я зэхуаку шыIэныгъэ дахи зэхэ­щIыкI нэси дэлъын зэрыхуейм, республикэм ис лъэпкъхэм ижь­кIэрэ къыддекIуэкI хабзэ-бзыпхъэхэмрэ дин къабзэм къигъэувымрэ зэрызэдегъэкIупхъэм, нэгъуэщIхэми я гугъу зэрыщащIым.
Лу Марьянэ зэрыжиIамкIэ, зи лIыкIуэ еджапIэ нэхъыщхьэм щIэсхэм щаIущIэкIэ, студентхэр щыгъыным и мызакъуэу, нэ­гъуэщI зыгъэпIейтей куэдми щIоупщIэ, уеблэмэ къэралми абы и щIыбкIи къыщекIуэкI, псынщIэу зызыхъуэж Iуэхугъуэхэми я гугъу ящI.
Федченкэ Людмилэ зэIущIэр щызэхуищIыжым къыхигъэщащ хэгъэгухэр нэхъ щызэлъэIэс, хъыбархэр нэхъ тыншу икIи псын­щIэу щызэIэпах хъуа иджырей лъэхъэнэм дэтхэнэ лъэпкъми езым фIэнэхъапэу ижькIэрэ къыдекIуэкI хабзэ-бзыпхъэ дахэхэр IэщIыб зэрамыщIыпхъэм теухуа мыбы хуэдэ зэIущIэхэр, шэч хэмылъу, зэрыщхьэпэр. 
 

БЭРАУ Бышэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.