ДУНЕЙПСО ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, Санкт-Петербург къалэм дзюдомкIэ щекIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ ди республикэм и лIыкIуэхэри.
Рахлин Анатолэ и Кубокыр къэхьыным хуэунэтIауэ мэкъуауэгъуэм и 1-2-хэм «Юбилейный» спорт комплексым щызэхэта I2-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэм кърихьэлIащ къэрал I5-м я бэнакIуэу 280-м нэблагъэ, щIалэхэри хъыджэбзхэри зэхэту, я ныбжькIэ илъэс 2I-м щIимыгъуауэ икIи ахэр гуп I4-у гуэшауэ щытащ.
Килограмм 90 зи хьэлъагъхэм я деж щыбанэ Къуныжь Ролан зэIущIиплI иригъэкIуэкIати, псоми щытекIуэри, дыщэ медалыр къихьащ. Абы зытIэкIукIэ зыкъыкIэригъэхуащ килограмм 66-рэ хъухэм я деж щыбанэ Замбат Къантемыр. Адыгэ щIалэм мыбдеж зэхьэзэхуэм и домбеякъ медалыр къихьащ. 
ТОМЭКЪУЭ Iэдэм.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.