УРЫСЕЙ ЗЭПЕУЭМ МАКIУЭ

«Кубок Пересвета» фIэщыгъэр зэрихьэу Дон Iус Ростов къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 30-м я спортсмену 1150-рэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и каратистхэм зэхьэзэхуэм екIуу зыкъыщагъэлъэгъуащ икIи медаль зэхуэмыдэу I3 къахьащ. Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм щытекIуащ Блий Изабеллэ, Гузеев Къантемыр, Гуэбэшы Аскэр, Гуэбэшы Арнеллэ сымэ.
ЕтIуанэ увыпIэм дэкIуеящ Ольмезовэ Айзэ, ТхьэкIумашэ Залым, ТекIуий Алий, КIэбышэ Ислъам сымэ. Бетокъуэ Темырлан, Аргъэщокъуэ Къантемыр, ТIакъ Дамир, Этезова Эльмэ, Бобров Даниил сымэ ещанэ хъуащ. 
Мы гъэм мэкъуауэгъуэм Красноярск къалэм щызэхэтыну Урысейм и еджакIуэхэм я 12-нэ спартакиадэм и кIэух зэхьэзэхуэм хэтыну Iэмал ягъуэтащ Гуэбэшы Арнеллэ, ТекIуий Алий, КIэбышэ Ислъам, Ныбэжь Аслъэнбэч сымэ.
Гуэбэшы Аслъэн, КIэмпIарэ Рустам, Мэш Азэмэт сымэщ командэм ядэлажьэр. 

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.