ЮЧ БИРИНЧИ ЖЕРНИ АЛГЪАНДЫЛА

Къабарты-Малкъарны келечилери «Студент жаз башы» Битеуроссей фестивальны Саратовда озгъан урумунда юч биринчи жерге тийишли болгъандыла. Аладан экисин а  КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну студентлери Чемаланы Магомет бла Милана Дзуева алгъандыла. Чема улу «Автор жыр» бёлюмде хорлагъанды, къыз а «Академиялы вокалда» айырмалыгъа саналгъанды.

Ректорну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов, жаш адамланы уллу эмда къыйматлы форумда жетишимлери бла алгъышлап, къауум бла ишлеуню да тынгылы къурагъанлары ючюн ыспас этгенди. Аны бла тохтап къалмай, андан ары да хунерлерин айнытыргъа  чакъыргъанды. Аллай майданлада фахмуларын ачыкълагъанлары бла бирге,  жашла бла къызла жаланда кеслерини атларын белгили этип къоймай, университетни даражасын кётюргенлерин да айтханды.

Энчи ыразылыгъын а медицина академияны студентине Верму Бхушан Кумаругъа билдиргенди. Ол а «Синтез-номер» бёлюмде кёргюзтгенди кесини хунерин. «Жаз башында» уа, андан сора да, Индиядан келген жаш адамны  жерни бир этегинден башха къыралгъа врачха окъургъа излеген мураты бла къалай баргъаныны юсюнден документли видеоролик да кёргюзтюлгенди. Бу къысха фильмни уа кеслерини тенглерини юсюнден КъМКъУ-да билим алгъан къызла Лада Беканова бла Анастасия Логвина хазырлагъандыла.

Бу жол фестиваль «Студент жаз башы. Жулдузлагъа  жууугъуроакъда» деген белги бла бардырылып, кеси да жер жюзюню биринчи космонавты Юрий Гагаринни 90-жыллыкъ юбилейине аталгъанды.

Быйыл анга Россейни 80 регионундан, Къабарты-Малкъар да ол санда болуп, 3600 адам къатышханды. Ала барысы да саулай элли бёлюмде минг бла  жарым чакълы ишни хазырлап, эришиуню жюрисине кёргюзтгендиле.

Университетни таматасы форумгъа барып, анда жетишимли болгъанла ахча саугъа бла белгиленириклерин айтханды. Келир жылда да окъуу юйюбюзню келечилери фестивальгъа къатышыр мурат этедиле.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.