ЫРАЗЫЛЫКЪЛАРЫН БИЛДИРГЕНДИЛЕ

«Донецкде жаз башы-2024» атлы студентлени лингворусистика жаны бла илму ишлерини эришиулерини жюрисини къауумунда жетишимли ишлегени ючюн КъМКъУ-ну орус тил эмда битеулю  тил билим кафедрасыны башчысы Башийланы  Светланагъа Донецкни къырал университетини башчыларыны атындан Ыразылыкъ къагъыт берилгенди.

Конкурс ДГУ-ну филология факультетини бла Москваны къырал университетини бирикген башламчылыкълары бла бардырылады. Ол кеси да студентлени интеллект эмда илму жаны бла тириликлерин айнытыргъа себеплик этген къыйматлы майданнга саналады. Анга къатышханла тил билимни бусагъатдагъы  жарсыуларыны юслеринден айтып, теорияны, энчи амалланы, тинтиу ишни  бардырыуну эмда жазыуну жорукъларын билгенлерин да ачыкълайдыла.

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.