ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди. Аны Россейни ДОСААФ-ны республикалы бёлюмю къурагъанды.

Анга къатышыргъа Къабарты-Малкъарны командаларындан сора да Новороссийск, Волгоград, Невинномысск шахарладан Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан командала келген эдиле.

Эришиуле тюрлю-тюрлю номинациялада ётгендиле. Анда тырныауузчу картингчиле болмагъанча аламат кёрюмдюле болдургъандыла. Табийгъат болумлагъа алагъа аз да чырмаулукъ этмегендиле. Къургъакъ эм мылы жоллада алагъа жетген хазна жокъ эди. Гюлюйланы Керим «Национальный» классда биринчи болгъанды. «Национальный юниор» классда Башийланы Къууанч хорлагъанды. «Кадет 4Т» классда уа Къумукъланы Ахмат «доммакъ» алгъанды.

Жашланы тренер Алексей Бабенко юйретеди. Команда зачётда да Тырныауузну келечилери биринчиле болгъандыла.

Энди тырныауузчула бу эришиуню 3-чю кезиуюне къатышыргъа  июнь айда Таганрог шахаргъа тебирерикдиле.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!