ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады. Тырныаууз шахарда халкъны социал жумушларын толтурууну республикалы комплекс арасыны Элбрус районда филиалыны адамла кюндюз тургъан бёлюмюню таматасы Атаккуланы Гулина бизни бла къысха ушагъында араны не жумуш жалчытханыны юсюнден хапарлагъанды.

- Гулина Магометовна, саулукъларында чекленнген онглары болгъан эм жыл санлары уллайгъан адамла турурча бёлюм не жумушну толтурады?

- Бизни бёлюм, мени оюмума кёре, бек жууаплы жумушну жалчытады. Районну жамауатыны ол сиз айтхан къауумундан бизни болушлугъубуз керек болгъанларыны хар жылдан бизге келип, бир сменни солуп кетер онглары барды. Ол кезиуде аланы жашау халларын игилендирир ючюн, уллу иш бардырылады. Эрикмей, ала бир бирлери бла байламлыкъ тутадыла мында. Аланы халлерин бла жарыкъ кёллюлюклерин сакълаугъа энчи эс бурургъа кюрешебиз. Концерт программала жарашдырабыз. Аланы да фахмуларын кёргюзтюрча онгла къурайбыз. Башхача айтханда, бла бизде тургъан кезиулеринде социал жаны жашауларын игилендиребиз.

Быйыл январьдан башлап бюгюннге дери учреждениябызда 116 адам солуп, саулукъларына къаратхандыла. Аладан отуз тогъузу кёчгюнчюлюк сынагъанла, урунууну алты ветераны, санларыны сакъатлыкълары болгъан жыйырма адам, къыйын жашау болумлагъа тюшгенле, пенсиячыла бла ишсиз къалгъанла неда аз пенсия алгъан инсанладан да элли бир адам болгъандыла. Была барысы да кеси къууанчлары, жарсыулары бла келедиле. Жангызлыкъдан эрикгенле да бардыла. Къарар адамлары болмай, социал ишчиле эс буруп тургъан къартла да боладыла. Биз аланы саулукъларын тинтдирирге болушабыз. Къолубуздан келгенича багъылыуларына себеплик этебиз.

Бир смен онтёрт кюнден къуралады. Ол кезиуню ичинде бирден отуз адамны алыр онгубуз барды. Ала мында жаланда кюндюз – эрттенликде сагъат тогъуздан ингирликде алтыгъа дери турадыла. Кюннге бир кере тюшде исси аш бла жалчытабыз.

- Башда айта келген социал-медицина жаны бла къаллай жумушларын жалчыталасыз?

-  Аланы саулукъларына кесибизни врачларыбыз – терапевт бла невролог къарайдыла. Керек болгъанына кёре, саулукъларын тинтип, багъыу жазадыла. Сора мында капельницала салыр, уколла этер амалыбыз барды. Дагъыда массаж, башха тюрлю физио-процедурала да этиледиле.

- Кёбюсюнде къаллай жарсыулары бла келедиле адамла?

- Арт заманда жашар, кече къалыр жерлери болмагъан адамла кёп келедиле. Бюгюнлюкде шахарда болжалгъа алыннган фатарда жашап тургъан бир тиширыу барды. Аны нек эсе да андан чыгъып, юйню бош этерин излегендиле. Бир кече орамда, шинтик юсюнде къалгъанын айтып келгенди. Бир таулу тиширыу да келиучюдю, турур жери болмагъанына тарыгъып. Не бек жан аурутсакъ да, бёлюмюбюзню, алагъа кюндюз къарагъандан башха, болушур амалы жокъду. Бери адам жазылыргъа келгенинде, аны бла тынгылы ушакъ эте туруп, бизге келишгенин бла келишмегенин ачыкълайма. Сёз ючюн, кеси кереклерине кеслери къараялгъанланы алыргъа эркинлигибиз барды. Ауур саусузланы, къылыкълары къыйын болгъанланы, кёпчюлюкде жарашыусузланы алыргъа уа эркинлигибиз жокъду.

- Сизде солугъанланы жашауларыны къыйын болумундан хапар алгъаныгъыздан сора, алагъа къаллай болушлукъ эталасыз?

- Бизде солуп кетселе да, аланы жашауларына бла къадарларына уллу кёллю болалмайбыз. Кеси бёлюмюбюзню онгу болмагъанлыкъгъа, башха социал жумушлагъа къарагъан бёлюмлеге хапар беребиз. Жан аурута билиу – адамлыкъны шартыды.

- Жаланда мекямыгъызны ичиндеми турадыла мында кечиннгенле огъесе башха бир жары чыгъарыр онгугъуз да боламыды?

- Хар сменни да бир кере экскурсиягъа элтебиз: Чёгем чучхурлагъа, Чирик кёлге, Минги тауну этегине, Аушигерни исси сууларына. Солуучула сайлагъан жерлерин бизге билдиредиле. Таматабыз Этезланы Мажит Ахматович, улоу хазырлап, бизни алай ашырыучуду.

- Бош заманларын зауукълу этерча, сизде солугъан кюнлери эслеринде къалырча къаллай тюрлю жумушла къураяласыз?

- Былайдан узакъ болмай, сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытхан ара барды. Андан кеслери къурагъан энчи программа бла келип, назмула айтып, жырла жырлап, тепсеп, сахна оюнла да кёргюзтюп бек къууандырыучудула. Программаны да солугъанланы миллетлерине, жыл санларына кёре жарашдырадыла. Аны ючюн араны таматасы Мисирланы Фарида Магомедовнагъа ыразылыгъыбызны билдирирге сюебиз. Андан сора да, кёп жыл мындан алгъа жерлешибиз Людмила Привалова бёлюмюбюзге кесини къобузун саугъагъа берген эди. Солуучуларыбызны араларында согъаргъа фахмусу болгъан табылса, аны макъамларына жырла айтып да эрикгенлерин кетередиле. 

Бусагъатда солуй тургъан къауумда алгъын сабий садда юйретиучю болуп тургъан Валентина Шишкина барды. Ол эрттен сайын барыбызны да тизип, аламат зарядка этдиреди. Ол да саулукъгъа игиди.

- Солуу хакъсызмыды огъесе тёлергеми керекди?

- Жылны ичинде тёрт кере – мартда, кёчгюнчюлюк сынагъанланы хурметлерине, майда – Хорламны байрамына, октябрьде – Абадан адамланы кюнюне, декабрьде уа Инвалидлени кюнюне хакъсыз солутабыз.

Андан сора да, инсанны файдасы жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемини бир бла жарымы чакълы болмай эсе, аланы солууларыны багъасын къырал тёлейди.

- Мюлк жаны бла жетишмеген затыгъыз а бармыды?

- Республиканы жалчытыуунда болгъаныбыз себепли, кемчилигибиз болмайды. Керек затыбызны билдиргенлей, таматабыз излемлерибизни толтурады. Халкъны социал жаны бла жумушларын жалчытхан, къоруулагъан арада жаланда жан аурутханла, жыл саннга, къартлыкъгъа хурмет эте билгенле ишлерге керекдиле. Бизни бёлюмюбюзде, насыпха, жаланда аллай адамла ишлейдиле. Аланы барына да бек ыразыма.

Ушакъны Темуккуланы Асият бардыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!