ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди. Аны предпринимательствону кюнюне атап, кеслери иш къурап къармашханлагъа деп КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу бла «Мени бизнесим» ара бардыргъандыла.

Форумгъа экономиканы айнытыу министрни орунбасары – гитче эмда орта предпринимательство департаментни башчысы Ольга Белецкая, сагъынылгъан Араны башчысы Хадис Дударов, КъМР-ни Сатыу-алыу – промышленность палатасыны башчысыны орунбасары Мурат Гукетлов, «МСП Банк» АО-ну бизни республикада бёлюмюню башчысы Байсултанланы Асхат, экспертле, предпринимательле эм башхала къатышхан эдиле.

Гитче эмда орта предпринимательствону айнытыу соруула, ол санда кеслери иш къурап къармашханланы онгдуруу жумушла да республиканы правительствосуну эмда тийишли институтларыны магъаналы борчларындан бири болгъанларыны юсюнден айтхандыла форумну ачханда. Иш къураргъа сюйгенлеге тап онгла болурча кёп къыйын салынады, дегендиле. Быллай жыйылыула да аллай онгдуруу амалладан биридиле. Алагъа къатышханла жангы билим аладыла, жетишимли коллегаларыны сынамлары бла шагъырейленедиле. Форумгъа келгенлени алларына чыгъып сёлешген къырал оноучула, экспертле да быллай тюбешиуледе айтылгъан хар неге да къулакъ салыргъа, берилген информацияны хайырын кёрюрге чакъыргъандыла.

Ызы бла КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эмда ыразылыкъ къагъытлары бла «Россей» кёрмюч-форумгъа къатышхан талай предпринимательни эмда 14-17- жыллыкъланы арасында (предпринимательстводан) бардырылгъан олимпиадада хорлагъанланы саугъалагъандыла.

Форум баргъан кезиуде бир ненча эксперт сёлешгенди. Бирлери, сёз ючюн, консультант эмда тренер Екатерина Борисевич, инсан къурагъан иш жетишимли болурча не зат этерге кереклисине юйретгенди, бизнесде айныуну тасхаларын да туура этгенди. Дизайнер эмда архитектор Аппайланы Кристина уа алыучула бла ишлеу къалай къуралыучусун билдиргенди. Башхаланы мастер-классларында бла лекцияларында грант болушлукъну, уста сёлеше билиуню магъанасыны, налогланы тюрлюлерини, маркетингни юслеринден кёп айтылгъан эди. Экономика илмуланы доктору, КъМКъАУ-ну экономика факультетини профессору Тогъузаланы Тахир а эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа къырал не жаны бла себеплик этгени бла шагъырейлендиргенди.

Форум баргъан къонакъ юйню башха отоуунда уа кёрмюч къурагъан эдиле. Анда къонакълагъа къолдан устала этген затланы кёргюзтгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!