СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ЛIыхъужьым и щIыхькIэ

Совет Союзым и ЛIыхъужь Чернышев Борис и фэеплъу Красноярск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щыIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я бэнакIуи 150-рэ.

Зэхьэзэхуэм екIуу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм медалитху абы къыщихьащ. Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ Къэрэгъул Анзор (кг 63-рэ), КъайцIыкIу Ахьмэд (кг 77-рэ), Тенэ Астемыр (кг 97-рэ), Щад Уэсмэн (кг 130-рэ) сымэ.

Килограмм 77-рэ хъухэм я деж щыбанэ Жолдащ Валерэ етIуанэ хъуащ.

Командэм и тренерхэр Абазэ Тимофей, Гугъуэтыж Мухьэмэд, Къурмэн Мурат, Хъуран Мурат, Урысмамбэт Алим сымэщ.

Чехов къалэр яхуэугъурлащ

Мэзкуу областым и Чехов къалэм и «Олимпийский» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм боксымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэхуэ. Абы щызэхуэсащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 76-м я боксёру, щIалэхэри хъыджэбзхэри зэхэту 540-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 13 - 14 хъуахэу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым боксымкIэ и спорт еджапIэм и унафэщI Султанов Мурат хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и спортсмениплIым медаль зэхуэмыдэхэр зэхьэзэхуэм къыщахьащ. Килограмм 50 зи хьэлъагъхэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ ГукIапщэ Альберт кIэух зэпеуэм икIри, абы щытекIуащ Красноярск крайм и боксер Михайлов Семён икIи Урысейм и чемпион хъуащ.

Килограмм 44-рэ хъухэм я деж щызауэ Пщынокъуэ Ислъам дыщэ медалым нэсыным зы лъэбакъуэ къыхуэнэжауэ къэувыIащ. Абы финалым къыщытекIуащ Тюмень областым и щIыхьыр ихъумэу зэпеуэм хэта Гаракоев Алихъан. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, ди щIалэм етIуанэ увыпIэр къихьащ.

Домбеякъ медалхэмкIэ зэIущIэм къыщыувыIащ Быф Дамиррэ (кг 42-рэ) Къанокъуэ Раадрэ (кг 75-рэ).

Ди щIалэхэм я тренерхэр Куэшмэн Аслъэн, Елгъэр Елдар, Къумыкъу Мухьэмэд сымэщ.

Балъкъэр Дисанэ ятокIуэ

Мэзкуу областым и Раменскэ къалэм, хабзэ зэрыхъуауэ, иджыблагъэ щекIуэкIащ паралимп спортымкIэ «Парафест» фIэщыгъэр зезыхьэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 17-м я спортсмени 150-м нэблагъэ икIи ахэр зэпеуащ псы есынымкIэ, бадминтонымкIэ, нэщанэ еуэнымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу нэщанэ еуэнымкIэ зэхьэзэхуэм хэтащ Балъкъэр Дисанэ. Налшык къалэм дэт, зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэм щадэлажьэ спорт еджапIэм и гъэсэн хъыджэбз цIыкIум къызэрахах зэхьэзэхуэм очкоуэ псом нэхърэ нэхъыбэ къыщилэжьри, финалым нэсащ.

АдэкIэ Балъкъэр Дисанэ къыщыпэплъащ Краснодар крайм щыщ спортсмен Iэзэр, ауэ абыи фIыуэ ефIэкIыу текIуэри, дыщэ медалыр къратащ.

Дисанэ и тренерыр Кулюшинэ Натальещ.

Дыжьын медалыр и Iэрылъхьэу

Краснодар къалэм и «Ледовый дворец» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм боксымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ дунейпсо классымкIэ спортым и мастер Павлюков Николай и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 57-м я спортсмен 300-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 19 - 22-хэм къриубыдэу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр ихъумэу зэпеуам хэтащ Занилэ Идар икIи етIуанэ увыпIэр абы щызыIэригъэхьащ. Килограмм 86-рэ зи хьэлъагъхэм я деж щызауэ щIалэм япэ зэIущIищыр и хьэрхуэрэгъухэм фIыуэ ефIэкIыу къафIихьащ, ауэ кIэух зэхьэзэхуэм абы къыщыпэщIэта, Мэзкуу къалэм щыщ Лебедев Никитэ къытекIуащ.

Идар и тренерыр Занилэ Муратщ.

Оренбурги дыкъыщацIыху

«Евразием и Кубокыр» дзюдомкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ Оренбург къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ Урысейм и щIыналъэхэм ящыщу 25-м, Куржым, Къэзахъстаным, Къыргъызым, Таджикистаным, Узбекистаным я бэнакIуэу, хъыджэбзхэри щIалэхэри зэхэту, 500-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 15-м щIимыгъуауэ.

ДызыщыгуфIыкIын хъыбар къикIащ а къалэм - гупхэм я зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм япэ увыпIэр къыщихьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ ХьэщIэдыгъу Сальдар, Биттиров Эмирхъан, Хъуран Iэсхьэд, Иттиев Самат, Щад Дилианэ сымэ.

Сыжажэ Мансур, Дудар Алихъан, Дэхъу Хьэмид, Iэрэмысэ Тимур дыжьын медалхэр къахьащ. Азэмэт Къантемыр, Натадзе Георгий, Джэрыджэ Темырлан, Теммоев Алан, Мусуков Алим сымэ ещанэ хъуащ.

Уэртэным и лъагапIэщIэ

«ЛъагапIэщIэ» фIэщыгъэр зэрихьэу, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Найвальтэ Игорь и фэеплъ зэхьэзэхуэ Самарэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэпеуэм мы гъэм кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэ 37-м, хамэ къэрал 11-м я спортсмену 313-рэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ Уэртэн Руслан ещанэ увыпIэр абы къыщихьащ. Килограмм 65-рэ зи хьэлъагъхэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ ди щIалэм домбеякъ медалым щхьэкIэ къыпэщIэтащ Глазырин Кирилл, ауэ зэIущIэм и бжыгъэр 8:3-уэ ар текIуащ.

Уэртэным зыщигъасэр Елчэпар Мурат и дежщ.

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

ШЫНАГЪУЭЩ, ДЫЗЫГЪЭДЖЫЛЩ

Щыблэр – къэхъукъащIэ шынагъуэщ, дызыгъэджылщ, дызыгъэпIейтейщ, идз удыныр икъукIэ зэрыхьэлъэм къыхэкIыу.

17.06.2024 - 07:48

«СИ УНАГЪУЭ, СИ УРЫСЕЙ»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр.

17.06.2024 - 07:47

IЭНАТIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫР ЯГЪЭНЭХЪАПЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я

17.06.2024 - 07:47

МАГИСТРАНТХЭР КЪРАГЪЭБЛАГЪЭ

КъБР-м и Парламентым къеблэгъащ лъэпкъ хозяйствэмрэ къэрал къулы­къумкIэ академиеу УФ-м и Президен­тым и деж щыIэм къэрал къулыкъумрэ уп­равленэмкIэ и институтым и магистрантхэр.

16.06.2024 - 12:35

НЫБЖЬЫЩIЭХЭР – ЩIЫУЭПСЫМ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэр кърихьэжьа Iуэхур лъэданэ изыгъанэу езымыгъэтIылъэкIыж цIыху гуащIафIэхэм я лъэхъэнэт.