ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ. Гулъытэ хэха зыгъуэт гъуэгухэр хэпщIыкIыу ефIэкIуащ, цIыху щызекIуэ щIыпIэ Iэджэми я фIагъым хигъэхъуащ. 2024 гъэми а лэжьыгъэр къэралым зэпигъэуакъым, уеблэмэ щIигъэхуэбжьащ, иригъэкIуэкI гъуэгу хуэIухуэщIэ лIэужьыгъуэхэри нэхъыбэ хъуащ. ЩIыналъэм и жылагъуэ-экономикэ зыужьыныгъэм дежкIэ гъуэгухэм мыхьэнэшхуэ зэраIэм шэч хэлъкъым, цIыхум и тыншыгъуэри абы гуэх имыIэу епхащ. Апхуэдэу, лъэпкъ пэхуэщIэм и фIыгъэкIэ, Аргудан – Бжэкъалэ (Александровскэ) жылэхэр зэпызыщIэ гъуэгуми я зэгъэпэщыжыным лэжьыгъэшхуэ мы зэманым иращIылIэ.
Зи гугъу тщIа жылэхэр зэпызыщIэ гъуэгур къэралпсо мыхьэнэ зиIэ, «Кавказ» зи фIэщыгъэ гъуэгушхуэм къыхохьэж. УФ-м и Президентым къыхилъхьа унафэм ипкъ иткIэ, къэралым гъуэгуу иIэм я процент 85-м мынэхъ мащIэр гъуэгуухуэ мардэхэм хуэгъэкIуэн хуейщ. ЩIыналъэ къулыкъущIапIэхэм ягъэзащIэр а унафэращ.
Километр 12,5-рэ зи кIыхьагъ гъуэгум мы далэм лэжьыгъэ зэхуэмыдэхэр иращIэкI: телъ асфальт къилъэлъар трахри, тIуащIэу зэтелъ асфальтобетон тралъхьащ, ищIагъ икIи ику асфальтбетон телъхьэгъуитIыр гъуэгубгъухэм хыхьэу зэрагъэубыдащ, езы гъуэгубгъухэр лъагэу къаIэтащ. IэщIагъэлIхэм къапэщылъщ ищхьэ телъхьэгъуэм лъэгу къатитIым хагъэзэгъэжыну, зэхэзежэ лъагъуиплIу зэхэт гъуэгум зрагъэубгъуну.
Зи гугъу тщIа жылэхэр зэпызыщIэ гъуэгур Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэ зыужьыныгъэр зэлъыта зекIуапIэхэм ящыщщ. Ауэ абы зэпищIэр къуажэхэм я закъуэкъым, атIэ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэзыщIэ социальнэ IуэхущIапIэхэр зэрепх. Мы гъуэгум къедзащ щIыналъэпсо мыхьэнэ зиIэ сымаджэщыр, къэрал IуэхущIапIэ зыбжанэ. ЦIыхухэм я узыншагъэмрэ шынагъэншагъэмрэ къызэгъэпэщынымкIэ и мыхьэнэр зэрыиным къыхэкIыу, гъуэгу ухуэныгъэр къэралым и нэIэм щIэтщ.
Гъуэгуухуэхэм зэрыжаIэмкIэ, лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ кърахьэжьа Iуэхур дызэрыт илъэсым и бжьыхьэкIэм яухыну я гугъэщ. Иджыпсту екIуэкI лэжьыгъэхэр ягъэнэхуа пIалъэм иту йокIуэкI, ухуэныгъэ технологием къигъэув мардэхэр зыри къэмынэу нэсу ягъэзащIэ.
 

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

ШЫНАГЪУЭЩ, ДЫЗЫГЪЭДЖЫЛЩ

Щыблэр – къэхъукъащIэ шынагъуэщ, дызыгъэджылщ, дызыгъэпIейтейщ, идз удыныр икъукIэ зэрыхьэлъэм къыхэкIыу.

17.06.2024 - 07:48

«СИ УНАГЪУЭ, СИ УРЫСЕЙ»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр.

17.06.2024 - 07:47

IЭНАТIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫР ЯГЪЭНЭХЪАПЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я

17.06.2024 - 07:47

МАГИСТРАНТХЭР КЪРАГЪЭБЛАГЪЭ

КъБР-м и Парламентым къеблэгъащ лъэпкъ хозяйствэмрэ къэрал къулы­къумкIэ академиеу УФ-м и Президен­тым и деж щыIэм къэрал къулыкъумрэ уп­равленэмкIэ и институтым и магистрантхэр.

16.06.2024 - 12:35

НЫБЖЬЫЩIЭХЭР – ЩIЫУЭПСЫМ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэр кърихьэжьа Iуэхур лъэданэ изыгъанэу езымыгъэтIылъэкIыж цIыху гуащIафIэхэм я лъэхъэнэт.