ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу нэгъуэщI гуэрхэр къамыгъэсэбэпу пхъэщхьэмыщхьэхэр зезыхьэхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм и дипломыр. 

ОрганикэмкIэ ещанэ лъэпкъ зэхьэзэхуэр я нэIэ щIэтащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым, къэралым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм, «Роскачество»-м, «Органика» фондри къадэIэпыкъуу. 
Мы гъэм екIуэкIа зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 19-м я мэкъумэш IуэхущIапIэу 23-рэ икIи абыхэм псоми яIащ къыщIагъэкI продукцэр экологие и лъэныкъуэкIэ зэрыкъабзэм щыхьэт техъуэ сертификатхэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуар интернет-IэIэткIэ къыхахащ. Абы хэтащ цIыхуи 160-м щIигъу, а бжыгъэр хуэдипщIкIэ нэхъыбэщ япэ дыдэу ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм хэтахэм елъытауэ.
Мыри къыхэгъэщыпхъэщ: Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм жыг хадэ щызезыхьэ, мыIэрысей гъэкIыным щелэжьхэм ящыщу щIыгъэпшэр, химие пкъыгъуэ гуащIэхэр къамыгъэсэбэпу къагъэкIа пхъэщхьэмыщхьэу зэрыщытым щыхьэт техъуэ сертификатыр япэу зратауэ щытар «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэрщ. Абы иужькIэ, «Роскачество»-м абы хуитыныгъэ къритащ къыщIигъэкI и продукцэм, дамыгъэ хэхар - «Органик» псалъэр - тридзэ хъуну, ар зэрыкъабзэр къригъэлъагъуэу. 
МыдэкIэ, фигу къэдгъэкIыжынщи, апхуэдэ сертификатхэр ипэIуэкIэ республикэм и IуэхущIапIитIым - фадэхэкIым елэжьхэу «Премиум» ООО-мрэ «Эльбрус Спиритс»-мрэ - къратауэ щытащ икIи ахэр УФ-м Мэкъумэш хэзяйствэмкIэ и министерствэм и реестрым щатхащ. 
2024 гъэм фокIадэм и 1-м щегъэжьауэ «эко», «био», «зеленый» дамыгъэхэр я продукцэхэм тезыдзэну зи мурад IуэхущIапIэхэм абыхэм щыхьэт техъуэ «органика» сертификатхэр яIэн хуейщ, армырамэ, къуэдыи тезыри тралъхьэнущ.
 

НАУРЫЗЫКЪУЭ Ислъам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

ШЫНАГЪУЭЩ, ДЫЗЫГЪЭДЖЫЛЩ

Щыблэр – къэхъукъащIэ шынагъуэщ, дызыгъэджылщ, дызыгъэпIейтейщ, идз удыныр икъукIэ зэрыхьэлъэм къыхэкIыу.

17.06.2024 - 07:48

«СИ УНАГЪУЭ, СИ УРЫСЕЙ»

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и утым къыщызэIуахащ «Си унагъуэ, си Урысей» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр.

17.06.2024 - 07:47

IЭНАТIЭКIЭ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫР ЯГЪЭНЭХЪАПЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я

17.06.2024 - 07:47

МАГИСТРАНТХЭР КЪРАГЪЭБЛАГЪЭ

КъБР-м и Парламентым къеблэгъащ лъэпкъ хозяйствэмрэ къэрал къулы­къумкIэ академиеу УФ-м и Президен­тым и деж щыIэм къэрал къулыкъумрэ уп­равленэмкIэ и институтым и магистрантхэр.

16.06.2024 - 12:35

НЫБЖЬЫЩIЭХЭР – ЩIЫУЭПСЫМ

Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэр кърихьэжьа Iуэхур лъэданэ изыгъанэу езымыгъэтIылъэкIыж цIыху гуащIафIэхэм я лъэхъэнэт.