БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле. Аны озгъан айда эсеплерини юсюнден айтханда, жыйылгъан тёлеуле 610 миллион сомгъа жетгенлерин белгилегендиле. Ол а план бла белгиленнген марданы 96 процентин тутады. Кеси да былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 10,3 процентге ёсгенди, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Предприятияны башчысыны къуллугъун толтургъан Резуан Загаштоков айтханыча, районлада бёлюмлени бары да бу жаны бла иги къармашхандыла. Токну алып башхалагъа сатыучу компанияла борчларын 132,7 процентге толтургъандыла, жер-жерли, федерал эмда республикалы бюджет организацияла да 127,3, 124,8 эм 110,5 процент кёргюзтгендиле. Промышленность эмда башха предприятияла тёлеулерин тыймагъандыла, адамла да аз артыгъы бла (алгъын кезиуледе борчларыны кесегин жабып) окъуна бергендиле.

Тыйгъыч а жашау журт-коммунал сферадан чыгъады. Апрельде аллай организацияланы ток ючюн борчлары 53,5 миллион сомгъа ёсгенди. Кезиулю тёлеулени уа жаланда 43,6 проценти бериледи. Саулай айтханда, бу бёлюмню бар борчу 2,2 миллиард сомдан атлагъанды. Быйыл биринчи кварталда «Каббалкэнерго» сюдлеге 272,7 миллион сом багъасына искле жибергенди.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!