САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады. Ма алай, кёп болмай Нальчикде 33-чю номерли орта школда 4-чю классны окъуучуларына дерс бардыргъанды.

Компанияны келечилери газны жер тюбюнден къалай чыгъарыучуларыны, ол адамланы юйлерине къалай келгенини, аны бла ишлеген приборланы хайырланыу жорукъларыны юсюнден хапарлагъандыла. Сабийле кёк отлукъну хайырлы эмда хаталы ышанларын билгендиле, аллай ийис сезилсе не зат этерге эмда къайры сёлешип билдирирге кереклисин да ангылагъандыла. Сора дагъыда газ компаниялада кимле ишлегенлерин, алада къаллай усталыкъла изленнгенин да билгендиле. Къонакъла уа ахырында аланы барына да саугъала бла эсгертиуле юлешгендиле.

Быллай дерследе сабийлеге газны, ол не бла хайырлы болгъаныны, кёк тюрсюнлю не ючюн жаныучусуну, сора дагъыда нек ийис этгенини юсюнден оюн халда хапарлайдыла. Бютюнда бек быллай отлукъ бла ишлеген приборланы хайырланыу жорукъларын ангылатадыла. Алагъа бек сакъ болургъа кереклисин айтадыла сабийлеге, тапсыз ишлегенлерин кёрселе уа, олсагъат окъуна таматалагъа неда «04» номер бла сёлешип, авариялы службагъа билдирирге чакъырадыла.

«Къоркъуусузлукъну жорукъларына сабийлени юйретиу – бизни баш борчларыбыздан бириди. Оюн халда бардырылгъан дерсле къыйматлыдыла, гитчелеге толу ангылау бередиле. Аллыбызда жай каникулла сакълайдыла, аланы кезиуюнде сабийле юйде кеслери къала туруучудула. Ол себепден къоркъуусузлукъну жорукъларын къайтарып билдиргенни хатасы боллукъ тюйюлдю. Къайда болсакъ да, «04» эм «104» номерлени унутмазгъа чакъырабыз», - дегенди компанияны башчысы Залим Вороков.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!