САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле. Районланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъланы 183,5 минг гектарына чачып бошагъандыла. Саулай алып айтханда, ол план бла белгиленнген кёрюмдюню 87 процентиди.  

Айны аллында иги кесек заманны кюн ачылмагъаныны хатасындан жерчиликде уруннганланы жунчутур ючюн къоймагъанды.  Жерни бузлатмаса да, сабанлыкълада бир къауум битимни ёсюмлерин тохтатханы уа баямды. Ол себепден ала кечирек чагъаргъа боллукъдула. 

Къалай-алай болса да, кезиулю сабан ишле агротехника болжалдан кеч къалмай тамамланадыла. Бусагъатда мюлкледе нартюх, арпа, чеплеу, картоф эм тахта кёгетле орнатадыла. Аны бла бирге жукъгъан ауруула эм заранлы къурт-къумурсха битимлеге хата салып, уллу къоранчлагъа келтирмезча пестицидле бла ядохимикатла чачдырыладыла.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.06.2024 - 09:25

АТА ЖУРТНУ БАГЪАЛАРГЪА, КЪОРУУЛАРГЪА ЧАКЪЫРА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.

17.06.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУГЪА – КЪЫРАЛ БАЙРАКЪЛА БЛА

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды.

16.06.2024 - 12:35

АЛИМЛЕ СЫНАМЛАРЫН ТУУРА ЭТГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Къурулушда, табийгъатха къарауда эмда эл мюлкде ишлени  механизациялауда жангы амалла» деген битеуроссей илму-сынам конференция ётгенди.

16.06.2024 - 12:35

ЖОЛЛА ТАПЛАНДЫРЫЛАДЫЛА

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла.

16.06.2024 - 10:05

АЛГЪЫШЛАУ

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны битеу муслийманларын келе тургъан Къурман байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!