БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла. Алагъа РФ-ни сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Рамаз Гветадзе башчылыкъ этгенди. Ала биринчи Нальчикде Республикалы стоматология арасында болгъандыла. Ызы бла Нарткъалада, Басханда эм Терекде поликлиникалада болум бла шагъырейленнгендиле.

Къонакъла сабийлеге, абаданлагъа болушлукъ, кадрла бла жалчытыу, жумушланы тизмеси, оборудованияны хайырланыу не халда болгъанларына эм башха шартлагъа да эс бургъандыла. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда коллегалары бла да тюбешгендиле. Аны кезиуюнде республиканы стоматология бёлюмюню ишине бюсюрегенлерин билдиргендиле. Ол санда поликлиникалада саусузгъа тап болурча онгла къуралгъанларын - электрон халда алгъадан специалистге жазылыргъа жарагъанын, бир бирни чырмамазча мадар этилгенин, ким да ангыларча билдириуле бла жалчытылыннганларын махтаугъа тийишлиге санагъандыла. Бютюнда бюгюннгю техника эм технологияла тири хайырланнганларын, саулай алып айтханда, жангы излемледен артха къалмазгъа итиннгенлерин энчи белигилегендиле.

Кенгешни кезиуюнде Къабарты-Малкъарда стоматология службаны ишини юсюнден толу отчёт да этилгенди.

Ахырында къонакъла магъаналы эсгертиуле этгендиле. Ол санда мындан арысында бёлюм айнырча тамамланыргъа тийишли жумушланы да сагъынмай болмагъандыла. Ол да даражалы экспертлени жанындан уллу себеплик болгъанын энчи чертирчады.  

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.